Category: Shiga

Shiga
COVID-19: Rasha mungkan No.2 law dik de lung

COVID-19: Rasha mungkan No.2 law dik de lung

Rasha mungdan a COVID-19 ana zinli mu jep masha jahpan gaw May 12, bat Lahkawng Ya shani hta U.S. a npu mungkan e No.2 law dik de rawt lung wa sai re. Myen hpyendap na…

Shiga
U.S. Covid-19 si jahpan 80,000 lai

U.S. Covid-19 si jahpan 80,000 lai

U.S. Covid-19 ana zinli byin ai masha wan 1.3 jan hta si ai jahpan 80,000 jan sai lam hpe May 11, bat Langai Ya (Sinpraw May 12) shani Johns Hopkins Dakkasu a sawk sagawn jahpan…

Shiga
Asia World Company a Muse numshang shagyit hta bawm kapaw

Asia World Company a Muse numshang shagyit hta bawm kapaw

Lahta Sammung, Asia World Company a Muse numshang shagyit hta May 11, bat Langai Ya shana hkying 6 jan ten, bawm kapaw ai lam byin wa sai. Lam pat shadun tawn ai gumhpraw hta shagyit…

Shiga
Jahten Sharun Hpung ginra ni hta lai Majan Jahkring ai lam Myen hpyendap ndau

Jahten Sharun Hpung ginra ni hta lai Majan Jahkring ai lam Myen hpyendap ndau

Jahten Sharun Hpung ngu masat tawn ai wuhpung ginra ni hta lai, ngam ai shara yawng hta May 10 kaw nna August 31 du hkra majan jahkring tawn ai lam, Myen hpyendap May praw 9…

Shiga
Gala Nbung Dap MiG-29 jet pyenli hkrat kapaw

Gala Nbung Dap MiG-29 jet pyenli hkrat kapaw

Gala Nbung Dap MiG-29 jet pyenli langai, May 8, bat Manga Ya, jahpawt daw Panjap mungdaw Hoshiarpur ginwang kata wa hkrat ai lam, Gala shiga lawk ni tang madun ai. Rasha, Mikoyan galaw shapraw ai…

Shiga
U.S. Covid-19 si jahpan mun sanit du sai

U.S. Covid-19 si jahpan mun sanit du sai

Covid-19 ana zinli hte, bat Lahkawng Ya du hkra U.S. kaw si ai masha jahpan mun sanit jan sai re. May praw 5 (Sinpraw nhtoi May praw 6) du hkra, Johns Hopkins dakkasu a jahpan…

Shiga
COVID-19: KIO Dingdung Ginwang de masha pru-shang pat hkum

COVID-19: KIO Dingdung Ginwang de masha pru-shang pat hkum

KIO Dingdung Ginwang kata dapshawa mungshawa pru-shang lam yawng hpe ndai May shata praw 1 kaw nna 31 du hkra pat hkum kau sai lam, ndau dat sai re. April 30 Dingdung Ginwang Covid-19 Ana…

Shiga
KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

KIA Dap Awn Daju Laiza grupyin de gawan

Gen. Gunhtang Gam Shawng, KIA Dap Awn Daju gaw daini, April 24 ya shani tinang Laiza muklum grupyin de shawng de nau n mu ga ai gawan hkawm ai lam galaw wa sai. Dap Awn…

Shiga
U.S. Covid-19 si jahpan 45,000 jan sai

U.S. Covid-19 si jahpan 45,000 jan sai

U.S. Covid-19 ana zinli hte si ai masha, April 21, bat Lahkawng Ya (Amerika nhtoi) du hkra, marai 45,000 jan rai sai hte ana mu jep ai machyi masha 800,000 jan sai lam, Reuters shiga…

Shiga
Covid-19 ladaw, Myen hpyendap gaw Kokang hpe sa htim gasat

Covid-19 ladaw, Myen hpyendap gaw Kokang hpe sa htim gasat

Mungkan ting Covid-19, Wuhan virus ana zinli makawp ninghkap nga ten, Myen asuya dap gaw Lahta Sammung, Kokang dap hpe April 15, bat Masum Ya shani, sa htim gap ai majaw laja lana gasat gala…