1. Home
  2. Shiga

Category: Shiga

Shiga
Mungyu hpyen yen ni hpe MNDAA hpyen lahkawn

Mungyu hpyen yen ni hpe MNDAA hpyen lahkawn

Mungmyit Sinli, Kuthkai Ginwang, Namhpaka makau Mungyu mare hta Kokang MNDAA ni asak n hpring shi ai ramma La sha langai hte hpawn asak 20 jan ramma 3, yawng marai 4 hpe hpyen lahkawn mat

Shiga
Munghkawng buga masha ni, galaw lu galaw sha lam yak hkak wa

Munghkawng buga masha ni, galaw lu galaw sha lam yak hkak wa

Manje, Munghkawng ginra nga, hpyenyen mung shawa ni gaw, mayak lam hpan hkum hkra lapran, dai ning na ladaw hkai n mai, galaw lu galaw sha lu na lam hta, hpyen masa a majaw, hkawm

Shiga
Lamu ga, makau grupyin makawp maga mayu ai ni matu, sumla hkrung kadun shing jawng lamang

Lamu ga, makau grupyin makawp maga mayu ai ni matu, sumla hkrung kadun shing jawng lamang

“Anhte a manu dan ai makau group yin hpe Jawm makawp maga hkang zing ga” ngu ai Ga baw kata hpaji jaw sumla hkrung kadun shingjawng lamang hpe galaw na re majaw, W.P myu sha

Shara ningnan de htawt sit na Kutkai Hpyen yen ni garum ntum ra ahkyak taw nga

Mung Myit Sinli ga, Kutkai naw ku hpung wang kata, gan hprawng yen machyu nga ai shaning law law na wa nna, yak hkak ai lam ni mung law wa sai majaw, kaga shara de

Shiga
Kutkai, Zup Awng dabang kata MNDAA dap jung ai majaw, hpyen yen ni mayak hkrum

Kutkai, Zup Awng dabang kata MNDAA dap jung ai majaw, hpyen yen ni mayak hkrum

Mungmyit Sinli, Kuthkai na kaba dik re ai, Zup Awng hpyenyen dabang e Kokang MNDAA lak nak lang wuhpung ni shang shanu, Dap jung shara jahkrat nga taw ai majaw Hpyen yen ni mayak hkrum

Shiga
Hka hku mung e, dai ning Yi nlu nat shi ai

Hka hku mung e, dai ning Yi nlu nat shi ai

Hka hku mung ginwang, Mali hka mayan ginra ni hta, madung bum yi hpe machyu let kan bau nga ai ginra masha ni, lamu marang a majaw, bungli matut galaw na yak hkak hkrum nga

Shiga
Mungbaw ginra nbung laru hta dum nta nkau hten mat ai majaw, yak hkak taw nga

Mungbaw ginra nbung laru hta dum nta nkau hten mat ai majaw, yak hkak taw nga

Hpyen masa gaw maja ra, galaw lu galaw sha na lam mung yak hkak rai nga ai, Mungmyit Sinli, Mungbaw ginra hta lai wa bai bat 5 ya shani, shingra hpyen bai hkrum katut wa

Shiga
Myitkyina, Shadau jahkri ginra hta garum ntum ra nga

Myitkyina, Shadau jahkri ginra hta garum ntum ra nga

Myitkyina, Shadau mare hta, Dinghkrai hku nna, Jahkrai ma ni hpe lakawn taw ai Tsaw Myit sha-it Jahkrai Dabang hta ya ten, Ma ni, rawng shingbyi na shara the, malu masha grai yak hkak taw

Shiga
Putau e ma ti sha shut nna si ai mabyin ding yang byin nga

Putau e ma ti sha shut nna si ai mabyin ding yang byin nga

Putau ginra e, sha nmai ai baw mati sha shut nna, asak si hkrum ai mabyin ni gaw ya ten, matut manoi byin nga ai re. Sar Hkum Dam mare, hpaji jawng magam gun taw

Shiga
Hpyen yen dum nta wa sai Dabak mare masha ni, mare de ai 75 ning Jubili poi galaw

Hpyen yen dum nta wa sai Dabak mare masha ni, mare de ai 75 ning Jubili poi galaw

Shaning law law Hpyenyen nga ai kaw nna, dum nta bai du taw nga sai, Sama ginwang, Dabak mare masha ni gaw, mare de ai 75 ning hpring Jubili Poi hpe, Myenhpyen dap hte Wunpawng