Category: Shiga

Shiga
Myen asuya dap sa gap zing ai KIA D-17 na arung arai sumla pru

Myen asuya dap sa gap zing ai KIA D-17 na arung arai sumla pru

Lai wa sai bat, lahta Sammung KIA Dapdung (17) training dabang langai hpe maja sa gap zing ai kaw nna lu la ai arung arai sumla ni, ndai bat pru wa ai re. Dingdung Daw…

Shiga
KIA Dung (17) training dabang hpe Myen asuya dap ni sa gap

KIA Dung (17) training dabang hpe Myen asuya dap ni sa gap

January praw 8, bat Masum Ya shani, Lahta Sammung Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap (KIA) Dapdung (17) a training dabang hpe Myen asuya dap ni, maja laknak kaji kaba ni hte, gap bun ai lam chye…

Shiga
KIO Ginjaw Ginra ntsa jet nbungli 5-lang n ga pyen gayin

KIO Ginjaw Ginra ntsa jet nbungli 5-lang n ga pyen gayin

Laklak lai lai KIO Ginjaw Ginra ntsa hku nna, jet fighter (jet majan pyenli) langai, January praw 7, Bat Lahkawng Ya shani, 5 lang n ga ginhkrang pyen gayin wa sai lam, KIO du salang…

Laksan
2019 Jinghpaw Shiga Ginchyum

2019 Jinghpaw Shiga Ginchyum

Lai wa sai 2019 ning gaw Jinghpaw Wunpawng Amyu sha ni a matu yak ai, pyaw ai namchyim hkum hkra hte lai di lu sai re. Maning na ladaw laman Mungdaw ginra ni hta byin…

Shiga
Hkrismat shani Myen asuya dap hpe KIA ni bawm hkap dep

Hkrismat shani Myen asuya dap hpe KIA ni bawm hkap dep

Tinang dap gap zing nna wan nat kau ya ai, Myen asuya dap, Dapnu (99) hpyen hpung hpe December 25, Hkrismat shani jahpawt daw, KIA ni bawm hte hkap dep gasat dat ai lam, KIA…

Shiga
“Jinghpaw Mungdaw” mying n galai na KIO matsun

“Jinghpaw Mungdaw” mying n galai na KIO matsun

“Jinghpaw Mungdaw” ngu ai ginru ginsa mying hpe n galai kau ai sha matut lang na matu Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, KIO Ginjaw Komiti a ndau hte matsun dat sai re. Myitkyina Wunpawng Htunghking Hpung…

Shiga
Mungbaw KIA (36) shara yen ya, Myen hte majan zim mat

Mungbaw KIA (36) shara yen ya, Myen hte majan zim mat

Dec. 20, bat Manga Ya shani, KIA Dapdung (36) ni tinang shara de htu lung wa ai Myen hpyen hpung ni hpe aten kadun mi gap shingla nna yen ya ai hpang, gap hkat ai…

Shiga
Sen n htu shi yang, rim da ai bawng dat ya na lam jahkrup nga

Sen n htu shi yang, rim da ai bawng dat ya na lam jahkrup nga

Gap hkat jahkring sen n htu shi yang, maga lahkawng rim da ai bawng masha ni hpe shawng dat ya na lam hpe Myen asuya hte Dingdung Daw Daphpawm lapran, jahkrup nga dingyang naw re…

Shiga
Myen asuya dap hte KIA Dung (36), gap hkat lam byin

Myen asuya dap hte KIA Dung (36), gap hkat lam byin

Dai ni, December 20, jahpawt daw Myen asuya dap hte KIA Dapba (6), Dapdung (36) lapran, Lahta Sammung, Mungbaw grupyin kaw gap hkat ai lam byin wa ai re. “Dapdung (36), Kung langai ni nga…

Shiga
Hpung masum ICC-ICJ madi shadaw ai hpe bai dawm na, Miwa dip n-gun jaw

Hpung masum ICC-ICJ madi shadaw ai hpe bai dawm na, Miwa dip n-gun jaw

Mungkan tara rung ni, ICC hte ICJ hta Myen mung hpe jep san wa na lamang ntsa shanhte hpung masum ‘madi shada ai lam ndau tawn ai’ hpe, lawan ai hku bai dawm kau na…