Majan ShigaShiga

Jarit Mayan Na Myen Hpyen Dap Shara 10 Jan Hpe KIA Htim Gasat Zing Madu

Waimaw Laiza lam kaba a sinpraw maga, Sama Bum mayan na ahkyak ai Myen hpyen dap shara 10 jan hpe, KIA dap maga htim gasat zing madu kau lu sai lam, Dukaba Nhpang Naw Bu tsun ai re.

May praw 4 ya shani kaw na htim gasat hpang wa ai, Kagam Bum hte Sama Kawng Mayan na Myen hpyen dap 10 jan hpe htim gasat zing madu la lu wa ai lam, KIA shiga magam dap lithkam Dukaba Nhpang Naw Bu KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Mani kaw na zing ai gaw, Nhkram, Kagam, Sama, Ngagyang, Gidon, mani hte dai ni yawng rai yang Myen hpyen dap 10 ram zing kau ai. Gidon hte Nhkram gaw dai hpawt dap jasan ai lam galaw ai, Nhkram, Sama, Kagam dai ni gaw ahkyak ai byuha dap ni re, Pung Ling nga gaw Miwa hkran de ni ai ahkyak ai dap shara re.” nga tsun ai.

Matut na rai tim Dabak hka a dingdung maga, moi na KIA a Dung 3 Ginjaw shara Ngagyang Myen hpyen dap shara hpe mung htim gasat zing madu la lu sai lam chye lu ai.

Ya zing madu la lu ai dap shara ni gaw, Myen hpyen dap maga, kring mading dap jung da ai shara rai nna, Myen hpyen dap maga, Myit Laknak jahkrat kau ai lam n nga nna, hkap shingla gasat taw ai rai yang, shata hku htim gasat ra na dap shara ni re nga, shawng lam hpyen magam gun ni tsun da ai re.

Gidon lamu ga sumla

Ya htim gasat zing madu la lu ai dap shara ni gaw, lai wa sai 2011 ning majan hpang kaw na Myen hpyen dap htim gasat zing madu kau ma ai dap shara ni rai nna, hpang jahtum ngam ai Gidon dap shara hpe gaw, 2016 ning December 16 ya shani tat sum kau da ai shara re lam chye lu ai.

Ya ten Sinprawn hkran, Miwa ga jarit mayan na Myen hpyen dap yawng ngu na daram hpe KIA htim gasat kau ma lu sai rai nna, ya loi li naw ngam ai shara ni gaw, KIA Dung 3 kata n ani sha rai sai lam chye lu ai.

Dai mayan na Myen hpyen dap shara ni hpe Myen hpyen dap maga kring mading dap jung da ai rai tim, Myen hpyen dap daru magam zing kau ai hpang, Mungdan ting majan byin wa ai majaw, shawng lam de nga ai hpyen hpung ni hpe hpyen n-gun n lu sa jaw mat ai sha n ga, majan gasat mayu ai myit marai n nga mat ai majaw, ya na zawn aloi ali hte tawn kau da ya ai re nga, hpyen masa yu maram ai ni tsun tawn ai re.

Related Articles

Back to top button