Shiga

Laiza Makau Grupyin Mungshawa ni Majan Lapran Chyat Taw Nga Ai

Laiza makau grup yin, Manmaw lam makau hta nga ai buga masha ni gaw ya ten shim ai shara de hprawng yen mayu ai raitim, yak hkak taw nga ai lam chye lu ai.

Dawhpum Yang hte Namsan Yang lapran na, Na Lung, Dung Hkung, Loi Mawk Yang hkan na mung masha n kau, Manmaw mare kaba maga de, n lu yu wa ai sha lam daw mi kaw hpyen koi yen chyat rawng nga ai lam, Hpyen yen garum lakawn nga ai Manmaw ginra masha langai KNG de ya na zawn tsun dan ai re.

“Loi Mawk yang kaw na ni gaw, ya anhte mare kaba de n lu du yu wa shi ai. Sam mare, Mansai maga de gan yen mat ai, Sam Pa maga. Munglai hka makau mare kaw naw gan yen taw ai.” nga nna tsun ai.

Loi Mawk yang mare ni gaw, Lai wa sai July praw 8 ya shana Myen hpyendap ni mare masha marai 7 hpe rim zing ri wa ai majaw, dai mare na mung shawa ni gaw ni htep ai Mansai mare de mahtang koi yen taw ai re.

Ya ten dai Loi Mawk Yang ginra na hpyen yen mung shawa hting gaw 41, masha yawng 132 gaw Man Sai (Sam mare) hta, tinang hte chye ai jinghku jingyu ni hta sa du machyu shing byi nga ai re.

Lai wa sai July 13 ya shani, Loi Mawk Mare makau, Dunghkung mare na htinggaw 15, masha marai 50 daram gaw, Manmaw hte Deng 2 tsan ai Awngtar buga hpung wang kaw sa du machyu shing byi nga sai lam chye lu ai.

Lai wa sai bat mi daram hta, Manmaw de n hprawng yen ai sha, tinang yi sun, hkauna, dum nta sin let ngam taw ai buga masha ni gaw ya ten, lam yawng pat ai majaw, gara de pru na matu mung yak hkak hkrum wa ai re hpe chye lu ai.

Daw hpung yang hte Laiza lapran, Jinghpaw hte Sam kahtawng 10 daram nga ai re. Raitim mung, lai wa sai (10) jan ning majan ni hta mung, Sam mare gahtawng ni n hprawng yen ra ai raitim, Jinghpaw gahtawng ni hpe gaw Myen hpyendap n tsen n hten rim jep ai lam jahkring hkring galaw ai majaw, hprawng yen ra ai re.

Ndai hpyen masa gahtet nga ai ten, Jarit mayan hte Laiza makau grup yin na mung mare masha ni, ding yang sadi maja na nga na lam hte, ra ahkyak ai lam sha n nga yang, majoi joi pru brang hkawm ai lam ni n galaw na matu, Laiza ginwang uphkang rung hte nawku hpung ni kaw na n dau laika shapraw da ai re.

Related Articles

Back to top button