Majan ShigaShiga

Myitkyina Malihka Mahkrai Kaba Sin Ai Myen Dap Hpe Drone hte Sa Gap Bun

Myitkyina Malihka mahkrai pawt hta sin ai Myen hpyen dap hpe KIA KPDF dap ni kaw na drone hte sa gap gasat wa ai lam chye lu ai.

Dai na maga de hkying 3 daram hta, hkrun lam hkawm mung shawa ni hpe laja lana san jep gumhpraw hta sha taw nga ai Myen hpyen dap shagyit hpe KIA hte KPDF dap Drone hte sa gap bun ai hpang, lahkawng maga, laknak kaji hte aten gadun laman gap gasat hkat wa ai nga, dai makau hta nga ai mung shawa ni tsun ai re.

“Shawng nna, bawm nsen shawng ngoi wa ai, grai kajawng kau ai, dai hpang sinat kaji ni hte mung gap hkat sam ai, sinat kaji kaba grai ngoi ai, ya gaw bai zim taw sai,” nga tsun ai re.

Lahkawng maga gap gasat hkat wa ai hta, mung shawa dum nta wan hkru ai lam ni mung nga wa ai lam matut tsun dan wa ai re.

Ya ten Manmaw ginra ni de majan laja lana gap gasat hkat taw nga nna, Waimaw maga de mung hpyen masa shaja hkat taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button