Shiga

Mung Shawa Ni Hpe Yen Shangun ai Nhtoi 3 Ya Na Wa Sai Rai Tim Lak Lai Ai Lam N Nga

Loi Je mare Myen hpyen dap hte ni nawn ai mung shawa ni hpe htawt sit yen da shangun ai nhtoi 4 ya na wa ai hpang rai tim, ya ten du hkra masa lak lai wa ai lam n nga ai a n tsa ginra masha ni ga san law law san nga ma ai re.

“ Mung mare masha ni hpe gaw yen shangun nna mi gaw, mung shawa ni gaw gap sana re, zing la sana re ngu di myit mada let yen ai gaw, dai ni hte rai yang masum ya rai sai, dai hpawt chyawm balik dap hpe sa zing sai, Myen hpyen dap hpe nhkra ai ngu gaw mung shawa ni a matu ga san kaba rai taw ai,” nga Loi Je ginra masha langai KNG shiga dap de tsun ai re.

Joi Je ntsa na Yaw Yung Bum Myen hpyen dap kaba hpe KIA htim gasat zing madu kau ai hpang, Loi Je mare kata hta nga ai Myen hpyen dap ni hpe htim gasat na hkyeng wa ai ten, Miwa asuya maga de na jarit mayan hta majan n shabyin na matu dip n gun jaw wa ai lam ginra masha ni tsun ai re.

Dai zawn dip n-gu jaw wa ai hpang, Miwa asuya hte KIA dap lapran Miwa Mung Shwe Li mare kaba hta hkrum jahta bawng ban wa ai nga matut tsun dan wa ai re.

Shwe Li mare kaba hkrum jahta bawng ban ai hta n hkrum wa ai majaw, Myen hpyen dap ni n yen yang gap na ngu ai masa hta ya na zawn mung shawa ni hprawng yen wa ai re nga ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Miwa hte jahkrum yang bawng ban ai hta n hkrum ai majaw, bai nna ndai Myen ni hpe mung nan hte အလံဖြူထောင် mu nga yang n ထောင် re majaw, gap na re ngu hku na chye na ai majaw, anhte mung shawa ni gaw hprawng yen ai hku re,” nga tsun dan ai re.

Loi Je ginra masha ni gaw March 31 laban ya shani kaw na tinang shim lum dum ai shara ni de htawt sit hprawng yen ai n htoi 3 ya na wa ai rai tim ya du hkra hpa lak lai ai lam n nga shi ai rai nga ai.

Ndai lam hte seng na KIA shiga magam dap lithkam Dukaba Nhpang Naw Bu hpe san yu yang ya na zawn tsun wa ai re.

“ Ngai gaw jan na hpa nna ai le, langai mi nga ai chyawm gaw mungdan asuya lahkawng myit hkrum na hpaw da ai mung shagyit re ngu hpe chyawm gaw myit lu ai, Miwa kaw na pressure jaw ai nga mung nna ai, Shanglawt kaw na n gap na nga mung nna ai,” nga tsun ai re.

Loi Je mare kata hta nga ai Myen hpyen dap ni hpe htim gasat na hkyeng wa ai ten, Miwa asuya maga de na jarit ginra na hta sinat n shangoi na matu dip n gun jaw wa ai lam hte seng nna, Mung masa yu maram taw nga Dr Hla Kyaw Zaw kaw na ndai zawn matut tsun ding lun wa ai re.

“Gadai mi dip n gun jaw yang jaw, anhte gaw galaw ging galaw ang ai ni hpe galaw mat wa na sha re, laga WA, MNDAA ni hpe mung နွေးဦးတော်လှန်ရေး hta n shang lawm na matu, PDF ni hpe n hkap la na matu dip n-gun jaw wa ai sha re, rai tim shan hte galaw ging galaw ang ai ni hpe galaw mat wa ai hpang gaw awng dang ai lam ni hpe lu la wa ai, hpang jahtum gaw Miwa lapran salang galaw ya nna, gap hkat jahkring na jarit hpaga lam ni bai hpaw wa lu ai, dai zawn sha anhte mung galaw ging galaw ang ai ni hpe lawan galaw sa wa ra ai,” nga tsun ai re.

Loi Je balik dap na hpyen la ni gaw, Yaw Yung bum hpe zing madu kau ai hte rau dai balik dap kaw na hprawng pru nna Myen hpyen dap de sa pawng mat sai re.

Gadai n nga mat sai balik dap hpe KIA dap maga dai hpawt manap jau, shara sa jasan ai lam ni galaw wa ai hpe mu lu ai .

Ya ten Loi Je mare hpe KIA dap maga up madu da let, matut na ngam ai Myen hpyen dap hpe mung wang da nna, hpyen masa shaja hkat taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button