July 8, KNG Daily News (Online Radio)

July 8, KNG Daily News (Online Radio)
– Myen hpyendap sinat gap dum bre ai majaw, Mali hka makau gat dut nga ai hpaw mi langai asak si sum
– Covid 19 kap bra ana mu hkrup ai majaw, Mai Ja Yang kata laika sharin jawng hte nawku ai lam gan pat

Read Previous

July 7, KNG Daily News (Online Radio)

Read Next

Laiza mung shawa ni hpe Covid-19 ana jep ya na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *