Shiga
  19th May 2024

  Myitkyina Myen Hpyen Dap Kaw Na Waimaw Maga De Laknak Kaba Ni Hte Gap Shadap bun

  Myitkyina Namkoo (37) Myen hpyen dap hte Mawhpawng amyawk dap kaw na, Waimaw maga de…
  Shiga
  18th May 2024

  Myen Hpyen Dap Gap Bun Ai Laknak Kaba A Majaw Pangmati Mare Masha Si Hkala Hkrum

  Myitkyina Myen Hpyen Nbungli Pa hpe KIA PDF dap maga laknak kaba hte sa gap…
  Shiga
  18th May 2024

  Waimaw Ginwang Kata Na Myen Hpyen Dap hpe Htim Shagrawt ai Hta Katsu hte Shwenyaung Pin dap Shara sha ngam sai lam shawng lam magam gun ni tsun

  Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA hte pawng hpawm dap ni kaw, Waimaw hte Namsan…
  Shiga
  18th May 2024

  Myen Hpyen Dap Ni Sumpyi Yang Mare Wan Nat Jahten

  Sumpyi Yang Mare hta du nga ai Myen hpyen dap ni kaw na mung shawa…
  Shiga
  17th May 2024

  Nbungli Hte Wa Htaw Sa Da Ai Jak Sau Ni Hpe Hkauna Galaw Ai Ni Hpe Dut Garan Jaw Nga Sai

  Putao ginra hta hkauhting hkauna galaw ai ni hpe, hkauna galau jak hta jai lang…
  Shiga
  17th May 2024

  Myitkyina Tang Hpre mare lahta Nam maling kaba na tara nshang hpun shaw ai lam, ndai shata 4 laman hta Ton 1,000 jan lagu shaw dut

  Myitkyina Tang Hpre mare lahta Nam maling kaba na hpun shaw ai lam, ndai shata…
  Shiga
  17th May 2024

  Nawng Hkying Labang Mare Hta Wa Koi Yen Taw Nga Ai Jawng Ma Ni Jawng Lu Lung Na Lam hta Garum Ningtum Ra Ahkyak Nga

  Waimaw Nawng Hkying hte Labang mare ni de hpyen koi yen taw nga ai, hpyen…
  Shiga
  17th May 2024

  Sumpyi Yang Du Nga Ai Myen Hpyen Hpung Ni Mung Shawa U Wa ni hpe Lagu gap sat sha nga

  Sumpyi Yang mare hta du nga ai Myen hpyen hpung ni kaw na mung shawa…
  Shiga
  17th May 2024

  Nmawk Manje Majan Hta Myen Hpyen Nbungli Laknak Kaba A Majaw Mung Shawa Dum Nta Hkru Hten Ai Lam Law Nga

  Nmawk Manje Mare hta Myen hpyen dap nbungli, laknak kaba ni hte gap sharu bun…
  Shiga
  16th May 2024

  Sumprabum Mare Hta Bawm Jasan Ai Lam Rai N-ngut Ai Majaw Gadai Mung Rai N-wa Na Lam KIA Tsuntawn

  Sumprabum Myen hpyen dap hpe htim shagrawt gasat kau lu ai n htoi 10 ya…
  Back to top button