Shiga

Majan Byin Ai Lam N-nga Tim Laknak Kaba Si A Majaw Mung Shawa Si Hkala Hkrum

Hpakant Maw Maw Layang mare kata kaw laknak kaba si wa hkrat kapaw ai majaw, amyu shayi langai asak si hkrum nna, laga mung shawa marai 7 hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

March 31 ya jahpawt hkying 11 daram hta Maw Maw Layang mare hta Myen poi langai galaw taw nga ai shara hta laknak kaba si wa hkrat nna, asak 50 ning daram re amyu shayi langai si nna, laga mung shawa marai 7 mung hkala hkrum wa ai nga dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Hpa majan mung nbyin ai, gadai gara maga de na gap dat ai laknak kaba re mung n chye ai, dai hku alu poi galaw taw nga yang a kajawng sha hkrat wa nna ya na zawn mung shawa si hkala hkrum wa ai re, ya si ai gaw langai rai nna laga marai 7 daram gaw hkala hkrum ai,” nga tsun ai re.

Laknak kaba langai sha wa hkrat ang ai hta ya na zawn si hkala law wa ai rai nna, dai hta asak si hkrum ai amyu shayi gaw asak 57 ning re ai Daw Hkin Chyi ngu ai wa rai nna, hkala hkrum ai ni gaw, Ma 2, amyu shayi langai hte La marai 4 yawng pawng marai 7 re lam matut tsun dan wa ai re.

Dai hkala hkrum ai ni yawng gaw Hpakant mung shawa tsi rung hta tsi tsi hkam la taw nga ai lam chye lu ai.

Dai ginra hta ya ten Myen hpyen dap hpyen n-gun 40 daram hte hpyen shamu shamawt dap gawan hkawm ai lam ni galaw taw nga ai nga tsun ai re.

Myen hpyen dap daru magam zing kau ai hpang, Hpakant ginra hta Myen hpyen dap gap shadam ai laknak kaba si a majaw, mung shawa marai 50 daram hkala hkrum sai re.

Related Articles

Back to top button