Tag Archives: Kutkai

Shara ningnan de htawt sit na Kutkai Hpyen yen ni garum ntum ra ahkyak taw nga

Mung Myit Sinli ga, Kutkai naw ku hpung wang kata, gan hprawng yen machyu nga ai shaning law law na wa nna, yak hkak ai lam ni mung law wa sai majaw, kaga shara de tinang dang di ai gawgap la na hkyen lajang nga ai kaw, mayak hkrum nga ai re.

Gara Wuhpung Wuhpawng kaw nna mung, laksan shara jahkrat ya ai lam nnga ai kaw, hpyen yen ni tinang atsawm sha htawt sit la lu hkra shajin nga ai raitim, Ja gumhpraw nlu jahpring nga ai lam, kuthkai camp 1 na, hpyenyen mung shawa langai KNG hpe ndai zawn tsun ai re.

“n dai camp a makau, kuthkai mare makau kaw sha htawt sit na hkyen lajang taw ai rai nga ai. Anhte gaw shaning 10 ning rai mat wa sai re majaw yak ai hkak ai grai law mat wa ai. Dai majaw htawt sit na ngu yang mung htawt sit na matu grai yak taw ai. Lamu ga gumhpraw ni n lu jaw rai na yak hkak taw ai lam nga ai.”

Lamu ga shara a matu, hpyen yen ni nan htinggaw mi gumhpraw Sen kyat 25 hpra jaw ra ai rai nna, hpyen yen lit hkam ni kawn, du na June shata hta Yawng Sen 700 jan jaw ra sai re majaw, mayak mahkak hkrum nga ai lam tsun ai re.

Ndai hpyen ni htinggaw yawng 40 jan nga nna, masha 200 jan nga ai kaw, yawng gaw gumhpraw n dang di lu ai ni hkrai re raitim, shara htawt sit ra ten mung du sai majaw, hkyen lajang wa ai re lam garum katum hpe mung myit mada nga ai lam matut tsun wa ai.

“anhte hpung wang kaw gaw, kaga lamang ni mung matut na galaw ra ai zawn ni, law law bai nga, bai na anhte mung grai na sai le i, htawt sit ai ngu tim buga de n lu wa shi ai le. Buga de wa na matu mung, shimlum lam ye n lu shi ai bai rai, dai hta anhte hkret sum mat wa sai ni grai hkret sum sai re majaw, bai nnu rawt na matu grai yak mat ai.”

N dai hpyenyen ni a matu, lai wa sai 2020 ning hta, NLD Asuya kawn, hpyenyen ni htawt sit na matu lamu ga shara lajang ya ai hte dum n ta mung gap ya na hku hkyen wa sai raitim, 2021 ning Myen hpyendap daru magam zing kau ai majaw, mahkyen yawng hten mat ai re lam chye lu ai.

Dai majaw ya gaw hpyenyen ni nan, yak hkak nga ai lapran raitim, tinang dinghkrai shakut la ra ai hte 2023 ning hta shara htawt sit lu hkra, galaw ra taw ai re lam chye lu ai re.

Kutkai ginwang kata hpyen yen camp yawng 10 daram nga ai rai nna, n dai hpyen yen ni gaw KBC camp 1 ni rai nga ai.

Shanhte gaw lai wa sai 2012 ning Myenhpyen dap hte Wupawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA lapran majan a majaw Na hkyeng, Nawng pa, Galau, Namma dai mare hkan na hprawng yen wa ai mung shawa ni rai nga ai.

Bat lahkawng laman 2-lang Myen hte KIA gasat gala byin

Myen asuya dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, KIA, lapran bat lahkawng laman lahkawng lang gasat gala ai lam gaw Lahta Sammung, Kutkai ginwang kata June 17, bat Masum Ya jahpawt daw byin wa sai re.

Kutkai a sinna-dingdung maga KIA Dapba (4) npu Dung (8) Kaleng ninghtawn rung daju ai Nawng Maw Bum de Myen hpyen hpung ni htu lung wa ai majaw akajawng gap hkat wa ai re nga, KIA Dapba (4) hpyendu langai ya na zawn tsun ai.

“Myen ni htu lung wa ai gaw masum mali ya daram rai sai, jut masum kaw na htu lung wa ai re. Tat-ma (88) hte kaga dap ni lawm ai hpyen hpung n-gun yawng 400 daram re” nga nna bat Masum Ya shana de tsun ai re.

KIA Dapba (4) ginwang salang ni Kaleng Ninghtawn Rung kaw du nga ten, htu lung wa ai Myen hpyen hpung hte ninghtawn rung shimlam la ya ai KIA Dapnawng (29) hte hkrum katut gasat poi byin ai re lam, lahta na KIA hpyendu wa tsun ai re.   

Lai wa sai bat mi jan Muse ginwang kata KIA Dapba (6) npu Dung (9) headquarter Htan Hpa Bum hpe June praw 6, 7 hta Myen hpyendap Tat-ma (88) hte (99) pawnghpawm hpyen hpung kaw nna sa htim gasat zing ai lam galaw lai wa sai re.

Mungkan COVID-19 ana zinli byin nga ai ladaw, jahten sharun hpung ngu masat ai Rahkai AA hte byin ai majan hta lai nna, ngam ai shara ma hkra mungdan ting madang May 10 kaw nna August 31 du hkra majan jahkring tawn ai lam, Myen hpyendap ndau da tim, Lahta Sammung e KIA hpe ‘ginra jasan jaseng masing gabaw’ hte htu gasat ai lam ni galaw nga ai re.