Shiga

Kutkai hte Muse Lam Kaba N’tsa hta KIO Magam Gun Ni Makau Grupyin Maza Mala Jasan Jaseng Ai Lam Galaw

Kutkai – Muse mawdaw lam kaba ntsa na, mare kahtawng 3 hta KIO magam gun ni, shawng ning nan lang, makau grupyin, jasan jaseng ai lam galaw wa ai hpe chye lu ai.

Ndai lamang hpe April 30 ya jahpawt galaw wa ai hta, Ginra makawp magam gun ni hte rau, uphkang dap na lit nga ai ni galaw wa ai rai nna, dai makau grup yin na maza mala jasan jaseng ai lam hte shingra makau grupyin gawn hkang ai lam hpe galaw wa ai nga, ndai lamang hpe woi awn galaw ai magam gun ni KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Makau grup yin jasan jaseng ai lam gaw, ndai lang shawng ning nan lang galaw ai rai sai, Maw daw lam kaba makau hku hku, mare kahtawng 3 lapran na, maza mala ni hpe dai hpawt na ten, ginra makawp ni the ninghtawn ni woi awn na jasan jaseng amu bungli galaw lu ga ai. maza grai law wa ai majaw, du sat,ana zingli grai law wa ai hpe shayawm na matu, bai nna, ginhtawng hta byin chye ai wan hpyen kaw na, makawp maga lu na matu galaw ai re.” nga na tsun ai re.

Kutkai Ginwang, Ninglum ninghtawn kata na, Nammwi, Chyailen, Hkumung dai mare kahtawng 3 hta ginra makawp ni hte ninghtawn kata na komiti magam gun yawng marai 50 ram shang lawm ai the galaw wa ai re.

Maza mala ni hpe Jasan jaseng galaw ngut ai the rau, maza nmai kabai na lam hkum pat pyen dau ni kalang ta hkan shakap kau sai lam chye lu ai.

Kutkai hte Muse lam kaba ntsa, KIO uphkang ginra kata hta makau grupyin makawp maga ai amu bungli the seng nna, ngam nga ai kahtawng mare hkan mung matut galaw sa mat na masing nga ai lam matut tsun dan wa ai re.

“Matut na mung, ngam taw ai kahtawng ni law law naw re ai. matut na mung jasan jaseng ai lam hpe dingyang galaw mat na, ginra hpe makawp maga ai lam hta, hkashi na nga ni hpe bawm kabaw ai lam, nga kaba ai lam ni n galaw na matu, hkumpat laika shakap ai lam, ahkyak la ai lam ni galaw sa mat na. Ginra makau group byin makawp maga ai the seng na ta tut galaw sa mat na lam law law nga ai.” nga ginra makawp maga amu hta shanglawm nga ai ginra masha wa matut tsun ai re.

KIO Uphkang shara Kuthkai ginwang, Ninglum Ninghtawn kata hta mare kahtawng 5 lawm ai rai nna, dai mare kahtawng ni gaw, Nammwi mare, Chyailen mare, Hkumung, Hkumung Lisu mare, Zupngai mare ni re lam chye lu ai.

Mungmyit Sinli, Kutkai hte Muse lapran, Namhpakka hte Namhkai hka mahkrai ni hpe Wunpawng mungdan shanglawt hpyendap KIA kaw nna, lai wa sai February shata hta htim gasat zing kau ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button