Shiga

Namhkai Hka Mahkrai Hpe KIA Gasat Zing

Kutkai hte Namhpakka mare lapran na Namhkai Hka mahkrai Myen hpyen dap hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA dap zing madu kau lu sai lam, ginra masha ni kaw nna chye lu ai.

Namhkai hka mahkrai Myen hpyen dap hpe KIA Dapba 6 hte Dung 9 ni pawng hpawm nna December 18 ya shana sa htim gap gasat ai gaw December 20 ya jahpawt hkying 10 daram hta zip zi zing madu kau lu sai lam, shawng lam magam gun langai KNG shiga dap hpe tsun ai re.

β€œNamhkai mahkrai hpe zing kau sai, dai hpawt yawng asan rai sai, nnan daw gaw loi li shawng sa gap bun, dai hpang gau ngwi ngwi hte yawng htim gasat zing kau lu sai,” nga tsun ai re.

Namhkai hka marai

Dai Myen hpyen dap shara hpe htim gasat zing ai hta, lahkawng maga si hkala ai lam nga wa nna, Myen hpyen dap maga hprawng yen mat ai ni mung law ai lam chye lu ai.

Namhkai Hka Myen hpyen dap shara gaw, lai wa sai 10 ning jan daram kaw nna dap jung da ai shara rai nna, Lashio Muse gun rai hpaga ginlam lam kaba a matu ahkyak ai dap shara re lam ginra masha langai ndai zawn matut tsun dan wa ai re.

β€œ Namhkai hka mahkrai gaw Lashio Muse lam kaba hta ahkyak ai mahkrai kaba rai nga ai, laga sa na lam n nga ai. dai mahkrai hku na sha n lai n mai re, lai wa sai ten dai dap shara hpe gade htim gasat tim, ndai zawn galoi n lu htim gasat zing ai, ndai kalang gaw jahkring mi aloi hte sha htim gasat zing kau lu ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Dai dap shara gaw, Namhpakka mare hte deng 9 daram sha tsan ai shara rai nna, Myen hpyen n gun tsa lam hte galoi mung shamu shamawt taw ai hte, lai sa lai wa mung mare masha ni kaw na gumhpraw hta sha taw ai sha n ga, ramma ni hpe hkap rim ai san jep ai shara re lam chye lu ai.

Muse hte Kutkai lapran Mawdaw lam kaba n tsa na Myen hpyen dap hpe KIA dap kaw na shawng ningnan lang htim gasat zing la lu ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button