Shiga

Laknak Kaba Majaw, Mung Masha Marai 2 Si nna, Marai 6 Hkala

Mungmyit Sinli, Namhpakka Myen hpyen dap kaw nna laknak kaba gap shadam bun ai majaw, amyu shayi langai hte ma kaji langai asak si sum nna, marai 6 hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

October 27 ya jahpawt hkying 8 daram aten, Namhpakka Myen hpyen dap Hk.L.Y (123) dap kaw nna mung mare masha ni nga ai mare kata de laknak kaba gap shadam bun ai dat ai lakbak kaba si, mare kata 4 lang wa hkrat kapaw ai majaw, si hkala hkrum wa ai re lam, ginra masha ni tsun dan ai re.

“Majan byin ai gaw, Deng 13 maga de, anhte Namhpakka mare kata gaw hpa majan mung nbyin ai, rai tim mare de laknak kaba gap bang ai, Namhpakka lawk 4 na n ta lahkawng hta wa hkrat hkra ai majaw, marai 2 kalang ta si mat ai re,” nga tsun dan ai re.

Asak si hkrum ai mung mare masha ni gaw, asak 32 ning re ai Jan Nang Bawk, asak 7 ning re ai Shy Sunday Lu Awng ni rai nna, laga mung mare masha marai 6 mung hkala hkrum wa nna, ya ten, Namhpakka mung shawa tsi rung hta tsi tsi hkam la taw nga ai lam chye lu ai.

October 27 ya jahpawt kaw nna, Mungmyit Sinli shara shagu ngu na hta, ding dung daw dap hpawm maga de na htu shadut htim gasat wa ai majaw, Namhpakka mare makau hta mung majan byin wa ai re lam chye lu ai.

Ya ten Mungmyit Sinli ginra hta Myen hpyendap hte dingdung daw dap hpawm maga de na majan laja lana htim gasat hkat taw nga ai majaw, mung mare masha ni kaw na hkrun lam hkawm ai lam tsep kawp n galaw na matu, Kokang MNDAA dap maga de na ndau da ai re.

Related Articles

Back to top button