1. Home
  2. Author Blogs

Author: KNG

KNG

Shiga
Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyithutsit hpyen dap rim da ai ramma marai 6 hpe Pyada dap de n shalai shi ai majaw, ya ten gara kaw rim jep nga ai lam nchye shi ai re. April

Shiga
Tara Rap Ra ai Mungdan a matu Hpyen Yen ni a Kyuhpyi ai Lamang

Tara Rap Ra ai Mungdan a matu Hpyen Yen ni a Kyuhpyi ai Lamang

Manmaw Ginwang, Nmawk Buga kaw gan hprawng Yen nga ai hpyen yen mung shawa ni a tara rap ra ai munghpawm mungdan byin tai wa lu na matu kyu hpyi ai lamang hpe April 27

Shiga
Hpyen yen hkamja lam a matu garum ntum ra ahkyak nga

Hpyen yen hkamja lam a matu garum ntum ra ahkyak nga

Mare kaba hte tsan ai nam kahtawng de koi yen nga ai hpyen yen mungshawa ni matu hkamja lam makawp maga lam hte seng nna garum ntum grai ra ahkyak nga ai lam Kachin Backpack

Majan Shiga
Lido lam ntsa Pyithusit gate sin ai hpyen la langai gap sat hkrum

Lido lam ntsa Pyithusit gate sin ai hpyen la langai gap sat hkrum

Danai Lido nmaw makau na Sanpra mare hta dap jung da ai Gumshem Myen hpyen dap n pu Pyitutsit hpyen dap gate sin ai hpyen ma langai gap sat hkrum ai lam chye lu ai.

Shiga
Dr. Hkalen Tu Hkawng: Mung Shawa de sang lang ai lam

Dr. Hkalen Tu Hkawng: Mung Shawa de sang lang ai lam

Dr. Hkalen Tu Hkawng a Facebook kaw ka da ai hpe kalang bai shabra ai re. Ngai hpe jaw da ai Hkringmang Aya gaw ngai hpe kam nna n rai. Anhte amyu hpe kam nna

Shiga
Gum shem hpyendap hpe gasat let nnga mat ai magam gun marai 2

Gum shem hpyendap hpe gasat let nnga mat ai magam gun marai 2

N Jang Yang Gwi Htau daru Myen hpyen dap post hpe sa htim gasat ai Wunpawng Mungda Shanglawt Hpyendap Masat (1) Dapba n pu Masat (4) Dap Dung Up Dukaba Mabu Bee Zi hte myit

Majan Shiga
Nang Zaw KIA dap de Myen hpyendap laknak kaba gap bun

Nang Zaw KIA dap de Myen hpyendap laknak kaba gap bun

Waimaw ginwang, Nang Zaw mare makau na Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA dung 3 shawng lam dap langai hpe Myen hpyendap kaw nna laknak kaba hte gap bun ai lam chye lu ai. (more…)

Asuya
Hkringmang Daju hte Rapdaw Ningbaw magam lit hpe Party garan shatsam na matu tang shawn

Hkringmang Daju hte Rapdaw Ningbaw magam lit hpe Party garan shatsam na matu tang shawn

Mungdaw Hkringmang Daju hte Rapdaw Ningbaw magam lit ni hpe party garan shatsam na matu NLD hte ra lata poi dang ai amyusha bawsang party na dat kasa ni a January praw 1 (dai ni)

Shiga
NLD gaw Jinghpaw hte Mon Amyusha Party ni hte shawng hkrum shaga na

NLD gaw Jinghpaw hte Mon Amyusha Party ni hte shawng hkrum shaga na

Ra lata poi ngut ai shaloi NLD party hku nna amyusha mungmasa party ni hpe saw shaga da ai hte maren shawng ningnan hku nna Jinghpaw hte Mon amyusha party ni hte hkrum shaga mat

Shiga
Dum nta wa na hpyen yen ni hta hkamsha lam nbung

Dum nta wa na hpyen yen ni hta hkamsha lam nbung

Jinghpaw Mungdaw hpyen yen ni dum nta bai wa ai hta KHCC hte asuya galaw ai masing lahkawng lapran hpyen yen ni a hkam sha lam nbung ai hpe mu lu ai re. (more…)