Shiga

Daw Hpum Yang Myen Hpyendap, Mam Mari Mahkawng

Daw Hpum Yang daju, Hk.L.Y 142 Myen hpyendap gaw, dai ginra mam dan ngut sai buga masha ni kaw nna, mam n dut ya n mai matsun hte mam dang hkying hku mari mahkawng taw nga ai lam chye lu ai.

“Bat mi jan daram rai wa sai, Manmaw de sa dut na matu htaw yu wa ai hpe Myen hpyen dap ni hkap mari la kau ya ai, shan hte mung Manmaw kaw jaw ai manu hte gaw hkap mari ya ai, rai tim hpyen la re nga yang gaw, mung shawa ni hkrit ai le,” nga nna Dawhpum Yang ginra masha langai tsun ai re.

Dai sha n-ga Myen hpyendapni gaw Dawhpun yang mare kata, Pan Kaung Mu mare hpaji jawng hta dap jung da n-na dai mare makau hte ni nawn ai sam mare hkan na mung shawa  ni hkau na pa shara ni de du hkra, mam hkan mari lahkawn nga ai lam matut tsun dan ai re.

Gahkyin mari la lu ai mam ni hpe Pan Kaung Mu hpaji jawng wang kata, Hpagyi mare na mam htu jak kaw htu sha tsawm la nga ai hpe chye lu ai re.

Bat mi jan laman hta sha ginra mung masha ni kaw na Mam dang hking kaba lu mari mahkawng da ai hpe chye lu ai rai n-na htu shatsawm la ngut sai N-gu ni hpe Daw hpum Yang myen hpyen dap kata de htaw bang la nga ai re.

Myen hpyen ni ya na zawn ginra mung shawa ni kaw n-na Mam mari lahkawn la nga ai gaw, dai ning na laman lawu mung de na tsep kawp n-mai htaw ginlen la mat ai majaw, myen hpyen dap kata hta malu masha dum hprut wa mai ai majaw, ya na zawn mari mahkawng ai mai byin ai nga, ginra masha ni tsun maram da ai re.

Related Articles

Back to top button