1. Home
  2. Kutkai

Tag: Kutkai

Shara ningnan de htawt sit na Kutkai Hpyen yen ni garum ntum ra ahkyak taw nga

Mung Myit Sinli ga, Kutkai naw ku hpung wang kata, gan hprawng yen machyu nga ai shaning law law na wa nna, yak hkak ai lam ni mung law wa sai majaw, kaga shara de

Shiga
Bat lahkawng laman 2-lang Myen hte KIA gasat gala byin

Bat lahkawng laman 2-lang Myen hte KIA gasat gala byin

Myen asuya dap hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung, KIA, lapran bat lahkawng laman lahkawng lang gasat gala ai lam gaw Lahta Sammung, Kutkai ginwang kata June 17, bat Masum Ya jahpawt daw byin wa sai