Shiga

Manlung Mare Hpaji Jawng Hpaw Na Matu Garum Ntum Ra Nga Ai

Buga de bai nhtang wa nga taw sai Kutkai ginwang, Manlung mare hta, Hpaji jawng bai hpaw lu na matu garum ntum ra kadawn nga ai lam, hpyen yen ginra masha ni tsun ai re.

Jawng hpaw ten du wa sai raitim, Manlung mare masha ni hpe garum na kadai n nga ai majaw, hpaji jawng rai n lu galaw shi ai lam, Manlung buga masha langai KNG hpe tsun ai re.

“Mare komiti ni mung atsawm bawngban ai lam n nga ai. Jawng gaw hpaw ra ai. Raitim ya du hkra hpa nlu galaw shi ai. Garum na masha mung nlu re majaw, hpaw yang mung Mogar hte sha galaw la ra sai.” nga na tsun ai re.

Jawng ma kanu kawa ni tinang kasha ni hpe myu mare kaba jawng de sa lung shangun mayu tim, ja gumhpraw yak hkak ai majaw, mare hpaji jawng hpaw lu hkra shakut ra nga ai lam tsun ai re.

Dai majaw, seng ang ai uphkang ai ni hku nna, Manlung mare hpe laika sharin jawng gap ya na matu hte, hpaji jawng magam gun ni hpe shaga ya na matu ja ja hpyi shawn ai re.

Manlung mare hta dum nta htinggaw 32 nga ai rai nna, masha yawng 163 ai re. Dai hta lawu tsang lung na jawng ma marai 20 daram nga ai hpe chye lu ai.

Kutkai mare kaba hte deng 7 daram tsan ai Manlung mare gaw, lai wa sai 2016 December shata kaw nna Kutkai hpyen yen dabang masat (2) hta hpyen koi yen nga ai rai na, dai ning  April 20 ya shani tinng a buga de bai nhtang wa ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button