ShigaSimsa lam

Sara yan hpe pyada dap kaw nna htawng de htawt sit

Myitkyina Jaw Bum e rawt malan masat poi galaw ai majaw nga nna pyada dap e hkang zing tawn hkrum ai Hpung sara yan hpe dai ni ga-ang aten Myitkyina htawng de htawt sit kau sai re.

“ndai lam gaw bawngban nga dingyang re. Raitim, htawng chyinghka hkying 12 kaw pat ai le. Pyada dap kaw nna htawng npat shi yang htawt kau ai shadu ai.” Nga nna Rev. La Wawm tsun ai re.

February praw 5 ya shani galaw ai gamung nau ra hkrang shala ai hta ya hkang zing hkrum ai Sara Sumlut Tu Htang hte Rev. Bima Dau Lum yan nlawm ai hpe chye lu ai.

Ndai amu manghkang hte seng nna Wunpawng Amyusha Mungbawng Rapdaw WMR, Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Ginjaw KBC, Jinghpaw Tara kasa hpung, Simsa lam akyu galaw hpung PCG ni hku nna Myen hpyendap hte bawngban nga ding yang re hpe mung chye lu ai.

February praw 5 ya shani jaw bum e galaw ai gamung nau ra madun ai hta hpyen dazik nlawm ai uniform palawng hpun nna, sinat lang let, hkrang shala ai lam ni lawm ai re.

Ndai hte seng nna Sara yan hpe February praw 6 ya shani kaw nna Myitkyina masat-1, Pyada dap de nhtoi 6 ya hkang zing da ngut ai hpang, ya dai ni gaw htawng de bai htawt sit kau sai re.

Ya du hkra sara yan hpe tara masat kade hte ahkyak la da ai lam seng ang ai pyada dap kaw nna sanglang ai lam n-galaw shi ai re.

Shiga matut hti na-

1.Myitkyina Jaw Bum rawt malan poi hta shang lawm ai mung shawa marai 2 hpe Pyada dap e san jep

2.Jaw Bum e galaw ai Rawt Malan kyuhpyi hpawng hte seng nna Myen Hpyendap de laika bang

3.Sara yan hpe pyada dap e tawn da ai nhtoi 5 ya du sai.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button