Laiza DGA kawng de Myen ni laknak kaba gap bun

Laiza muklum, KIO ginjaw, Jinghpaw mungdaw

Du na bat, Mungchying Uphkang Dap, DGA hpaw ai 50 ning hpring chyeju shakawn akyu hpyi hpawng galaw na hkyen da ai shara kawng de Myen asuya dap ni laknak kaba gap bun ai lam chye lu ai.

Laiza ntsa Alen Bum, DGA rung hte Hpu-awn Shalat Jawng, kawng ni de, Nov. 7, bat Mali Ya shana aten hkying 11 jan hta grupyin Myen hpyendap ni laknak kaba 8 lang daram gap bun ai majaw, kawng ntsa majaw nga ai masha nkau htaw jawng mat ai lam, Laiza shiga lawk hku chye lu ai.

Ndai shiga hpe KIO tara shang shapraw ai lam n mu lu shi ai re.

Uphkang Dap a chyeju shakawn akyu hpyi hpawng lamang hpe Nov. 14-15, lahkawng ya galaw na hkyen da ai re.

Nde a shawng golf gayet shingjawng poi hpe Nov. 7-8 hta galaw nhtawm, yungwi pinra hte ka hkrang shingjawng poi hpe gaw Nov. 13-14 hta galaw na hkyen da ai re.

Read Previous

Bu htawt masha shata 3 na yang, du ai shara hta Me bang mai ai hpe KSPP ninghkap

Read Next

Mali zup madim masing pat shingdang na matu, tara rung n hkap la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *