Shiga

Myen Hpyen Dap Ni Sumpyi Yang Mare Wan Nat Jahten

Sumpyi Yang Mare hta du nga ai Myen hpyen dap ni kaw na mung shawa dum n’ta masum hpe wan nat jahten kau ya ai lam chye lu ai.

Putao kaw na du yu wa ai Myen hpyen hpung ni gaw, dai ni May 18 ya shani ka-ang hkying 11 daram hta, Sumpyi Yang mare na mung shawa dum n’ta masum wan nat jahten kau ya ai nga, ginra masha langai ndai zawn tsun dan ai re.

“Anhte mare masha ni gaw, 11 ya shani kaw na yawng hprawng mat sai, mare kaw Myen ni sha nga sai, ya hte gaw mare mung shawa na U, Wa yam nga gap sat sha na shan hte hkrai kam mara wang lu wang lang nga taw ai, dai hku kaw na dai ni gaw n’ta masum nat kau ya sai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Dai Myen hpyen hpung ni gaw, lai wa sai bat hta Putao de nbungli hte wa htaw sa da ai hpyen manam ni re lam chye lu ai.

May 15 ya shani Dum n’ta de wa gan du gawan ai Sumpyi Yang mare na hpaw mi marai 3 hpe mung, Myen hpyen dap ni hkap rim woi da ai kaw na, hprawng lawt wa ai amyu shayi langai hkalim nna, asak si sum ai lam ni mung byin lai wa sai lam ndai zawn matut tsun dan ai re.

“N’ta hpe majen na wa ai kaw, Myen hpyen ni hkap rim woi da, dai rim da ai kaw na shana de hprawng gale wa nna, shawoi na lam hku n gwi hkawm rai jang gaw, laga shawoi n lai ai nam lam hku lai ai re nga yang gaw, hka sung ai hku na rap ai nga yang, dai kaw hka lim si mat ai rai nga ai,” nga tsun ai re.

Ya ten Sumpyi Yang mare hta Myen hpyen dap ni dap jung shara jahkrat nga nna, hpyen n’gun 200 ram hte hpyen shamu shamawt taw nga ai nga lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button