Shiga

Nawng Hkying Labang Mare Hta Wa Koi Yen Taw Nga Ai Jawng Ma Ni Jawng Lu Lung Na Lam hta Garum Ningtum Ra Ahkyak Nga

Waimaw Nawng Hkying hte Labang mare ni de hpyen koi yen taw nga ai, hpyen yen jawng ma n kau jawng jahkring kau ra na masa du nga ai lam, hpyen yen mung shawa ni tsun ai re.

Lai wa sai March shata hta Shwe Nyaung Pin, Aung Mye (2) mare ni hta majan byin wa ai majaw, dai mare grup yin na mung shawa yawng, Nawng Hkying hte Labang mare ni hta wa machyu hprawng yen taw nga ai re.

Dai hpyen yen dabang hta du nga ai hpyen yen jawng ma n kau gaw, nawku hpung mahta myusha hpaji jawng sharin nga ai ni hte asuya hpaw sharin ai jawng ma yawng 200 hkawt nga ai kaw na, jawngma marai 50 ram gaw, jawng lu matut lung na matu lam shagu yak hkak taw nga ai nga, hpyen yen dabang na amyu shayi langai KNG de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Ya anhte koi yen nga ai mare hta gaw tsang 9 du hkra sha hpaw ai, dai kaw bang na matu gaw hkyen taw nga ai rai tim tsang 9 a lahta na ni hpe gaw gara kaw bang na re n chye myit ru taw nga ga ai, Myitkyina asawng hkan bang na mung sen 30, 40 bai nga, ndai ten gaw gara hku mung ndang di ai, jawng jahkring kau ra na masa du taw nga ai,” nga tsun dan wa ai re.

Hpyen yen jawng ma ni

Matut na mung, Nawku hpung mahta myusha jawng lung taw nga ai jawng ma nkau mung, Nawng Hkying buga hpung kaw na hpaw da ai myusha jawng ni hta, masha masat da ai majaw, dai jawng ni hta matut lu lung na matu yak hkak taw nga ai lam tsun ai re.

Dai majaw Nawku hpung mahta myusha jawng lung taw nga ai hpyen yen jawng ma ni hta garum ningtum lam ni ra ahkyak taw nga ai lam n dai zawn matut tsun dan wa ai re.

Nawku hpung mahta myusha jawng lung taw ai jawng ma ni gaw, laga jawng ni de bai matut lung na mung yak hkak taw nga ai, ya ndai mare kaw hpaw da ai myusha jawng ni hta mung masha marai gade ngu masat da ai nga ai majaw lu hkap la ya na masa n nga ai,” nga tsun ai re.

Ya ten Labang Mare hpyen yen dabang hta n’ta htinggaw 132, masha yawng marai 600 jan wa machyu shingbyi taw nga ai hpyen yen dabang re lam chye lu ai.

Ya ten dai hpyen yen mung shawa ni hpe, KBC kaw na, malu masha hte laga ra ai lam ni hpe garum jaw taw nga ai lam chye lu ai.

Hpyen yen garum kahtau lam hte seng nna, KBC hpyen yen ni hpe yu lakawn taw nga ai magam gun sara langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Ya dai maga de anhte KBC hku na gaw ladat amyu myu hte garum madi shadaw ya taw nga ai, ra ahkyak malu masha ni garum jaw ai, ya ma ni jawng lung na lam hte seng nna mung hkyeng lajang taw nga ga ai,” nga tsun ai re.

Ya ten Jinghpaw mung shara shagu Majan matut byin nga ai zawn, hpyen yen mung shawa mung shani shagu matut law jat taw nga nna, mungkan garum ningtum lam ni ra ahkyak taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button