Majan ShigaShiga

Nmawk Myothit Mare Myen Hpyen Dap Nbungli Bawm Sa Jahkrat Bun Ai Majaw, Mung Shawa 1 Si Nna, 2 Hkala hkrum

Nmawk ginwang, Myothit mare hta Myen hpyen dap Jet Fighter nbungli hte bawm wa jahkrat bun ai majaw, mung shawa marai 1 dai shara hta nan asak si sum nna, laga madu jan hte kani yan mung hkala sawng wa ai re lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Mana hkying 8 daram hta Myitkyina de na pyen sa wa ai Jet fighter nbungli langai, Myothit mare ka-ang hta bawm sa jahkrat bun ai majaw, tsi rung wang makau na seng kasha langai kaw wa hkra ai majaw, dai kaw nga ai mung shawa ni si hkala hkrum wa ai re nga, ginra masha ni KNG shiga dap de tsun dan ai re.

“Shana hkying 8 jan hta sa jahkrat bun kau da ai, Myothit tsirung lawu အအေးဆိုင် hpaw ai n’ta hta wa hkrat ang ai, nta madu U Yaw wa dai shara kaw nan si mat ai, madu jan hte kani ngu na wa gaw hkala sawng wa ai re,” nga tsun dan ai.

Ya ten dai hkala hkrum ai yan nu gaw, KIO hpaw da ai mung shawa tsi rung shara mi hta tsi tsi hkam lam taw nga ai lam chye lu ai.

Nmawk mare makau grup yin ni hta majan laja lana matut htim gasat hkat taw nga nna, Nmawk mare hta ngam ai Myen hpyen dap Hk.M.Y (437) hpe matut htim gasat taw nga ai re.

Nmawk Manje dap shara hpe htim gasat ai hta, Myen hpyen dap maga nbungli hte shani shana sa gap bun nga ai zawn, Manmaw Myen hpyen dap kaw na mung, laknak kaba hte shani shana gap bun taw nga ai re.

Myothit mare gaw majan zim ai shata mi jan na sai rai tim, Myen hpyen dap maga na gaw, nbungli hte Myothit, Kung Law, Numlang, Sihat mare ni hta matut sa jahkrat bun taw nga ai rai nga ai.

Lai wa sai March shata kaw na dai ginra na Myen hpyen dap shara 40 jan hpe KIA htim gasat zing madu kau ai hpang, majan zim taw ai shata mi hkawt du nga sai re.

Myen hpyen dap kaw na dai zawn nbungli hte laknak kaba wa jahkrat bun ai majaw, dai mayan na mung shawa dum nta 100 jan wan hkru hten hkrum wa sai re.

Lai wa sai bat hta mung Myothit mare tsi rung wang shara hta nbungli bawm sa jahkrat bun ai majaw, tsi rung wang yawng hten za hkrum wa sai re.

Related Articles

Back to top button