Shiga

Putao Mare Asak 15 Ning Re Num Ma Hpe Roi Rip Sat Ai Lam Hpe Si Ari Jahkrat Ya Na Matu Putao Mung Shaw 5000 jan N-gun Madun Hpyi Shawn Wa

Putao mare na asak 15 ning re Num kasha ma hpe hkumshan mazut roi rip nna, nhkyi hte galun sat kau da ai La hpe lu rim da sai rai nna, dai la wa hpe si ari jaw na matu, Putao mung shawa 5000 jan n’gun madun hpyi shawn wa ai re.

Shy Gumring Du Naw hpe hkumshan roi rip sat kau ai wa gaw, asak 24 ning re ai Kyaw Thura Ko  ngu ai wa rai nna, Mandalay kaw na Putao mare hta စတီးသံပန်း seng hta bungli wa galaw taw nga ai wa re lam chye lu ai.

Mara tawt lai ai wa hpe May 12 ya shana maga hkying 1 daram hta, Putao nbungli pa lawk na n ta langai hta, Balik Mare salang ni sa mu rim woi la ai re lam ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Mani laban nawku ngut ai hpang, Balik, Pyithutsit, Mare salang ni lawm rai nna, sa rim ai, nbungli pa lawk na nta langai kaw sa mu rim woi la ai,” nga tsun dan ai re.

N’gun madun sumla

Amu mang hkang tawt lai ai Kyaw Thura Ko gaw, Shy Gumring Du Naw hpe roi rip sat kau nna, shi a Phone Hand Set hpe la mat nna, Second hand dut ai Phone seng kaw wa dut sha ai kaw na mu sagawn hpang ai re lam chye lu ai.

Asak si hkrum ai Shy Gumring Du Naw hte shan Nu lahkawng gaw, May 10 ya shani chyinghkrang sau rin na matu kanu hte rau sa wa ai kaw na, kanu gaw chyinghkrang sau rin ai shara hta nga nan nna, kasha hpe hkrai wa shangun dat ai ten lam lapran hta ya na zawn byin wa ai rai nga ai.

Dai Myen la wa gaw, shi hta lu na sha na hpa n nga mat sai majaw, Phone kashun na masing hte n hkyi mung hpai lang rai nna, phone hkap kashun ai hta, ya na zawn hkum shan mazut roi rip nna, dai num ma hpe mung shi lang sa wa ai n hkyi hte galun sat kau da ai re lam, mara yin la ai nga, ginra masha ni KNG de ndai zawn matut tsun dan wa ai re.

“Dai Myen la wa gaw sha na hpa n lu mat na Phone kashun na hku hkyen wa ai da, Phone kashun na matu shi kaw n hkyi lawm sa wa, dai ma mung kanu hte chyinghkrang sau rin sa ai kaw na bai n htang wa ai ten, masha n nga ai lam kaw hkap kashun hkrum ai rai nga ai, dai hkap kashun ai kaw na gaw, hkum shan roi rip ai madang de du mat ai re nga dai Myen la shi nan yin la sai,” nga tsun ai re.

Ya lu rim da ai asak 24 ning re Kyaw Thura Ko hpe masha law law a man hta si ari jaw na matu mung shawa 5000 jan marawn jahtau n gun madun wa ai lam rai nga ai.

Ya ten asak n hpring shi ai num ma roi rip sat kau ai amu mang hkang hte seng nna, Putao ginwang balik rung hta, amu je yang taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button