1. Home
  2. Manmaw

Tag: Manmaw

Shiga
Nmawk mare kata Myen hpyendap hpe KIA bawm hte hkap gasat

Nmawk mare kata Myen hpyendap hpe KIA bawm hte hkap gasat

Nmawk Mare kata hta dai hpawt manap hkying 11 daram e, Myen hpyen dap shamu shamawt hkawm ai hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA dung 15 ni bawm hte hkap gasat ai kaw nna Majan

Shiga
Nmawk, Lung Ja Bum Lagaw na Yi Hkauna Hkan, Mam Nmai Dan La

Nmawk, Lung Ja Bum Lagaw na Yi Hkauna Hkan, Mam Nmai Dan La

Nmawk Giwang Lung Ja Bum lagaw na mare kahtawng ni hta Myen hpyen dap ni dap jung shara la taw ai hte, shani shagu ngu na laknak kaba ni gap shadam bun taw ai lam

Shiga
Manmaw muklum kata shara 3 hta bawm kapaw nna hkala ai lam nga

Manmaw muklum kata shara 3 hta bawm kapaw nna hkala ai lam nga

Manmaw Muklum kata na pawng hpawm uphkang rung, dai ni August praw 10 ya jahpawt hkying 11 ram aten hta bawm sa kapaw hkrum nna, rung magam gun langai hkala hkrum wa ai lam chye

Shiga
COVID-19 machyi masha yan hte hkrum katut ai J.M. masha (9) hpe san san tawn

COVID-19 machyi masha yan hte hkrum katut ai J.M. masha (9) hpe san san tawn

Mungkan kap bra ana zinli kaba, COVID-19 machyi masha lahkawng hte san san hkrum katut ai Jinghpaw Mungdaw masha yawng (9) hpe shinggan n pru na pat hkrum yu sin tawn ai lam, chye lu