Shiga

Manmaw Mare Kaba hta Mung Shawa Marai 100 Jan Rim Woi Hkrum

Manmaw muklum mali hka kau mayan gat dut nga ai mung shawa ni hte hpawn dai ginra masha marai 100 daram hpe Myen hpyen dap ni rim woi mat ai nga, dai ginra na mung shawa ni kaw na chye lu ai.

January 24 ya shana maga hkying 5 daram aten kaw na, Manmaw hkakau mayan hta gat dut nga ai gat dut num ni hte hpawn, hka kau mayan hta hkawm chyai taw nga ai mung shawa ni hpe hpa gabaw n nga dai hku rim gyit dun mat wa ai nga, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Hka kau lam hta nga ai ni yawng hpe wang nna rim woi mat wa mat ai, ntsa lawu yawng kaw hkap kau nna rim woi mat ma ai, dai kaw gat dut ai ni hpe mung rim mat ai, law malawng gaw la ni hpe rim woi mat wa ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Dai zawn sa rim woi ai hta Myen hpyen mawdaw, Balik, mung shawa mawdaw ni hte rai hpyen n-gun 70 daram hte sa rim ai rai nna, laga hpai da wang ni hkan mung rim hkawm taw nga ai lam matut chye lu ai.

Ya ten myen hpyen dap rim woi mat ai masha law ai majaw, gara kaw na gadai ni re ai ngu hpe mying jahpan a tsawm n chye shi ai zaw, gara shara hta rim zing da ai ngu hpe mung rai n chye lu shi ai re.

Dai rim woi mat ai ni hpe gara hku bai hkan woi la ra na mahkrun n chye ai majaw yak hkak taw nga ai lam ginra masha ni matut tsun ai re.

Dai mung shawa ni hpe Manmaw Myen hpyendap kaba Ts.K.Hk 21 de shaga mat wa na re nga mung shawa ni maram taw ai rai tim, kata lam a tsawm tup hkrak san sagawn na yak hkak taw nga ai re.

Manwin mare kaba hpe KIA dap maga January 21 ya shani htim gasat zing madu kau ai hpang, Manmaw mare kaba hta majan bai byin wa na hpe tsang ai majaw, Myen hpyen dap maga hpyen shamu shamawt ai lam ni ding yang nga taw ai re hpe chye lu ai.

Related Articles

Back to top button