Shiga

Myen Hpyendap Gap Dat Ai Laknak Kaba Si A Majaw Amyu Shayi Langai Si Hkrum

Manmaw Kawng Ja mare hta Myen hpyen dap gap dat ai laknak kaba si a majaw, mung shawa amyu shayi langai asak si sum nna, langai hkala sawng wa ai re lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

February 10 ya shana maga hkying 1 daram hta Manmaw Myen hpyen dap Hk.L.Y 47 dap kaw na laknak kaba si 5 lang gap shadam bun ai majaw, Kawng Ja mare na asak 50 ning daram re amyu shayi langai asak si sum wa nna, laga amyu shayi langai mung hkala hkrum wa ai lam dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de tsun ai re.

“Laknak kaba nnan gap bun ai ten gaw gaduk nhkun kaw makoi rawng taw ai rai nga ai, sinat kaba nsen jahkring gan zim ai ten shi rem da ai Wa hpe gan htawt sit na nga na, pru ai ten laknak si wa hkra na si hkrum ai rai nga ai ngut na htingbu kaw na wa mung myi kaw hkra ai majaw hkala sawng ai” nga tsun dan ai re.

Laknak kaba si a majaw, dum n’ta masum hkra hten mat nna, nta hting bu na asak 25 ning re ma langai a kanu mung hkala hkrum wa ai re lam chye lu ai.

Dai hkala hkrum ai amyu shayi mung, Myi kata de hkra mat ai majaw, hkala sawng ai rai nna, ya ten Manmaw mung shawa tsi rung hta tsi tsi hkam la taw nga ai rai nna, garum ningtum ra taw nga ai re.

Kawng Ja mare gaw, Manmaw muklum a malihka sinna hkran maga nga ai Mare kahtawng rai nna, nta htinggaw 800 jan nga ai Mare kaba re lam chye lu ai.

Dai shani hta sha, Manje Myen hpyen dap kaw na gap dat ai laknak kaba si masum, Kawng Tung mare hta wa hkrat hkra ai majaw, mung shawa marai 3 mung hkala hkrum wa ai sai re.

Ya ten Manmaw ginwang kata hpyen masa shuk shanut taw nga ai ai majaw, mung shawa ni yawng hkawm sa hkawm wa sadi na lam, dai ginra na lit nga ai ni tsun sadi jaw da ai re.

Related Articles

Back to top button