Myen asuya dap hte KIA Dung (36), gap hkat lam byin

KIA Dung (36) hpyen hpung, Munggu ginra, Lahta Sammung

Dai ni, December 20, jahpawt daw Myen asuya dap hte KIA Dapba (6), Dapdung (36) lapran, Lahta Sammung, Mungbaw grupyin kaw gap hkat ai lam byin wa ai re.

“Dapdung (36), Kung langai ni nga ai Maw Tawng hte Mungli lambraw kaw Myen hpyen hpung ni du wa ai hpe hkap gap ai galaw ai” nga nna KIA Dapba (6) hpyendu langai Jinghpaw Shiga Dap KNG de tsun shateng ai.

Lai wa sai bat mi jan kaw nna KIA Dapba (6) ginra Mungbaw, Munggu maga de Myen asuya hpyen n-gun jat ai lam ni nga ai lam ginra masha ni tsun ai.

Read Previous

Hpung masum ICC-ICJ madi shadaw ai hpe bai dawm na, Miwa dip n-gun jaw

Read Next

Sen n htu shi yang, rim da ai bawng dat ya na lam jahkrup nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *