1. Home
  2. Pyithusit

Tag: Pyithusit

Shiga
Sanpya Pyi Thu Tsit dap hpe KIA sa htim kasat ai hta KIA magam gun 1 hkrat

Sanpya Pyi Thu Tsit dap hpe KIA sa htim kasat ai hta KIA magam gun 1 hkrat

Hugawng Lido lam, Jahtu Zup Sanpya mare hta dap jung tawn ai, Sanpya Pyi Thu Tsit hpyen dap hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA Dung (14) ni, dai hpawt August 11, manap hkying 3 ram

Shiga
Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyithutsit hpyen dap rim da ai ramma marai 6 hpe Pyada dap de n shalai shi ai majaw, ya ten gara kaw rim jep nga ai lam nchye shi ai re. April