Shiga

Pyithutsit Hpaw Na Zinlum Ai Ni Hpe KIA Rim

Putao, Lungsha Yang, Hpakma mare hta Slg Shwe Min woi awn ai Pyithutsit hpung hpaw na matu hkan zinlum taw nga ai, masha marai 7 hpe KIA dap rim woi da ai lam, ginra masha ni tsun ai re.

Putao ginra de Lisu amyusha ni hpe Pyithutsit hpaw na matu hkan woi zinlum taw nga ai, Dulay party hpung shang salang nkau hte kaga marai 7 hpe KIA dap maga de rim woi mat ai lam dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun ai re.

“Pyithutsit galaw na matu hkan zinlum taw nga ai majaw rim woi mat ai nga tsun ai, Hpakma hte Lungsha Yang kahtawng lahkawng kaw na re, dai rim mat ai ni hpe ya ten du hkra dat ya ai lam rai n nga shi sam ai,” nga nna tsun dan ai re.

Lai wa sai September shata kaw nna, dai ginra hta amyu sha lam hte mare buga shim lam ga baw dat nna, Lisu nawku hpung ni hta, hkan woi zinlum taw nga ai re lam chye lu ai.

September shata hta Hpakma mare na marai 4, October 31 ya shani hta Lungsha yang mare Hkristu hpung na hpung sara 2 hte hpawn kaga marai langai, yawng marai 7 hpe, KIA Dung 7 ni rim woi da ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap daru magam zing kau ai hpang, Lungsha Yang hte Hpakma lapran U Shwe Min hpung ni shagyit jahkrat nna, Myitkyina Putao lam kaba hpe shim lam la ya na matu shakut wa ai lam ginra masha ni tsun ai re..

Lungsha Yang hte Hpakma mare lahkawng hta Lisu amyusha nta hting gaw 400 jan nga ai hta ya na zawn hkan zinlum taw nga ai re.

Ndai zawn Pyithutsit bai hpaw jat wa ai majaw, tinang ginra kata hta, amyu sha shada, n hkrum n ra byin wa na hpe myit tsang ai majaw, ndai zawn Pyithutsit hpaw na lam hpe ninghkap ai lam, dai ginra na Lisu amyu sha langai matut tsun ai re.

Ndai zawn Pyithutsit hpaw na matu lit jaw a hkrum ai salang wa kaw na, ndai lam hpe bai dawm jahkring la kau ya na matu, September shata hta Putao Myen hpyen dap de laika hte hpyi shawn wa ai re.

Lai wa sai KIO masat nhtoi shani hta mung, Myen hpyen dap kaw na hpaw taw nga ai Pyithutsit hpung ni hta mung shawa gadai nshang lawm na matu, KIO tingnyang up Dukaba Nban La tsun wa ai re.

Related Articles

Back to top button