Shiga

Wuyang Gate hta Rim Hkrum ai Amyushayi Hpe M-P-Hk de Shalai

Waimaw, Wuyang mare hta rim hkrum ai ramma la kasha hpe Myitkyina Dingdung daw Myen Hpyendap Daju de sa kau sai lam chye lu ai.

Rim woi hkrum ai la kasha gaw Lamyang mare na, asak 23 ning re Balam Hawng Zawng ngu ai wa rai nna, September 25 ya shani Wuyan Pyithutsit gate hta hkap jep ai kaw rim woi hkrum ai re lam chye lu ai.

Shi a Phone hta Shanglawt hking hte sumla gayet da ai majaw, rim hkrum ai re lam, shi hte ni nawn ai ni KNG shiga dap de n dai zawn tsun dan ai re.

“dai shi hpe hkap rim jep ai ten, shi phone kaw KIA hking hte sumla gayet da ai lawm ai majaw rim woi mat ai re nga, kaja nga yang shi gaw KIA hpyen la n re, nawku hpung kaw apnawng ai. shi ap nawng ai mare kaw, palawng shap la na gayet da ai sumla re, shi hpe rim mat ai Tai de sa kau sai nga, hpa matut mahkai mung n lu ai.” nga tsun dan ai re.

Ya rim woi hkrum ai ramma la kasha gaw, lai wa sai ten Buga nawku hpung kaw ap nawng lai wa yu sai lam chye lu ai.

Dai rim woi ai ten, san jep ai lam hpa n galaw ai sha, Phone kaw sumla langai mu ai hte sha dingdung daw Myen hpyen dap de woi mat wa ai re lam chye lu ai.

Myen hpyen dap daru magam zing kau ai hpang, Wuyan mare U Shwemin woi awn ai Pyithutsit hpyen hpung ni kaw na, lai sa lai wa mung mare masha ni hpe laja lana san jep ai lam ni ding yang galaw nga ai re lam chye lu ai.

Pyithutsit hpyen hpung ni hpe kadai sa gap ai lam n nga ai rai tim, shan hte hkrai shan hte mare kata sengke hte gawan gayin hkawm nna, sinat gap shadam ai lam ni galaw nga ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button