Shiga

Hkawng Lang Hpu Pyitusit wuhpung rim da ai ramma marai 6 hte matut mahkai nlu

Hkawng Lang Hpu Pyithutsit hpyen dap rim da ai ramma marai 6 hpe Pyada dap de n shalai shi ai majaw, ya ten gara kaw rim jep nga ai lam nchye shi ai re.

April 22 ya shani Hkawng Lang Hpu kaw nna Putao de yu wa ai ramma marai 6 hpe Noh Mung Magwiza sumri mahkrai e, Pyitutsit hpyen dap kaw nna rim da ai hpang, shanhte hte matut mahkai di mat ai re lam chye lu ai.

Bai nna shanhte marai 6 hpe Putao daju Myen hpyendap hta tawn da ai nga nna, shiga pru taw ai raitim tup hkrak nchye shi ai re.

Shanhte marai 6 hpe hpa majaw rim ai re nchye shi ai rai nna, Myen hpyendap a hpyen lahkawn ai masing hta lawm mat na hpe myit tsang ai lam ramma marai 6 hte ni htep ai nkau tsun ai re.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button