Shiga

Shing Hkawng Mare Lam Hku Na Jak Sau Htaw Shalai Ai Hpe Myen Hpyen Dap Hkum Pat

Miwa hkran maga de na jak sau ni hpe Putao ginra de Shing Hkawng mare lam hku na htaw shalai wa ai hpe Myen hpyen dap maga Ridam Mare hkrai noi Myen hpyen dap shagyit da hkap rim kau ya ai lam chye lu ai.

Putao ginra hta jak sau tau mi 70000 jan manu tsaw rawt taw nga ai ten, mung shawa yawng manu hkyam sa ai hte jai lang lu na matu Miwa hkran maga de na jaksau hpe Shing Hkawng mare lam hku na htaw shalai wa ai Myen hpyen dap maga Ridam hkrai noi hta hkap rim kau ya ai nga, dai ginra hte ni nawn ai ni kaw na KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Miwa jarit shadaw masat (31) Shing Hkawng Mare lam hku na Sengke Mawdaw hte Nyiwah mare du hkra wa htaw sa nna, dai kaw na Putao de gumra hte htaw wa ai hpe Myen hpyen dap ni kaw na Ridam mare hkrai noi hta sin ai Myen hpyen hpung ni tsep kawp n shalai ai, dai kaw nan hkap rim la kau ya ma ai,” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen dap maga na dai lam hku jak sau ni hpe htaw na ahkang jaw ai rai yang, Putao ginra hta jak sau tau mi hpe myen gumhpraw lap 10,000  hte mai dut jaw na re lam tsun da ai re.

Dai lam hpe hpaw ya ai rai yang ya Putao ginra hta ra ahkyak taw nga ai jak sau ni hpe lu hparan mat wa na re lam matut tsun ai re.

Sumprabum Myen hpyen dap hpe htim gasat wa ai ten kaw na, Myitkyina Putao lam kaba pat mat ai ya shata lahkawng jan wa ai hte rau dai ginra hta jak sau hte hpawn laga gunrai malu masha yawng dumhprut wa taw sai re.

Ya na zawn ginra masha ni yak hkak jam jau wa ai majaw, mawdaw lam kaba hku na Jak sau hte gunrai htaw mawdaw ni hpe shalai na matu Myen hpyen dap hpe KIA dap maga lai wa sai shata hta bawng ban jahkrup wa ai rai tim Myen hpyen dap maga na hkap la ai lam n nga wa ai re.

Ya ten Putao hta jak sau dat si tau mi Mun 7 hte sen  mi lapran nga ai rai nna, sau pepa mi sen 100 jan manu nga ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button