AsuyaShiga

Nbungli Hte Wa Htaw Sa Da Ai Jak Sau Ni Hpe Hkauna Galaw Ai Ni Hpe Dut Garan Jaw Nga Sai

Putao ginra hta hkauhting hkauna galaw ai ni hpe, hkauna galau jak hta jai lang na jak sau gambum hte dut garan jaw taw sai lam chye lu ai.

May 16 ya jahpawt kaw na, hkau na jak galau na hkauhting hkauna galaw masha ni hpe, mare shagu de Myen hpyen asuya kaw na hkauna Eka mi na matu Jaksau Galan mi gam bum hte dut garan jaw taw sai nga Putao ginra masha langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

“Myen hpyen asuya ni gaw na jaksau Desil dut gara jaw taw ai, hkauna Eka mi hta Ga lan mi hku na dut garan ya taw ai, dai sau mari la na matu hkauna lamu ga Pyetsa madun ra ai, pyetsa n lu ai ni gaw nlu mari ai, ngut na mung shan hte dut garan jaw ai hte sha gara hku ma n law ai,” nga tsun ai re.

Ya jaksau dut garan jaw taw nga ai hta, hkau na lamu ga ပြေစာ lu madun yang she dut jaw ai re lam chye lu ai.

Putao hta shawoi Desil galan mi 18000 manu nga ai rai nna, ya Myen hpyen dap kaw na galan mi 16000 hte dut garan jaw taw ai rai nna, tatut jai lang ai lam hta n law ai nga ginra masha ni tsun ai re.

“Myen hpyen dap ni Eka mi hta galan mi dut garan jaw ai gaw, gara hku mung nlaw lang ai, kaja lang gaw nga yang hkauna lamu ga Eka mi hta yawm dik galan 2 gaw lang ra ai,” nga tsun ai re,

Myen hpyen dap wa htaw sa da ai jaksau ni hpe, Sau seng kaba ni hta mare uphkang salang ni yu reng nna, dut garan jaw taw nga ai re.

Myitkyina Putao lam kaba hku na Putao de sau htaw shalai na matu, lai wa sai April shata hta KIA dap maga PCG hpe kasa dat let Myen hpyen dap hpe jahkrup bawng ban shangun ai rai tim, Myen hpyen dap maga hkap la ai lam n nga wa ai re.

Ya dut garan jaw taw nga ai jaksau ni hpe Myen hpyen dap Y-8 nbungli the May praw 7 ya shani wa htaw sa da ai jaksau ni re lam chye lu ai.

Ya ten Putao ginra hta jaksau tau mi 20000 hkawt manu pru ai rai tim, dut jaw na ni n nga ai nga, ginra masha ni tsun da ai re.

Related Articles

Back to top button