Shiga

Hkawng Htu Ma Wa Woi Ai Amyu Shayi Langai Sat Hkrum

Nmai Hka Ja Maw de Ja htu na matu hkawng htu ma wa woi la ai amyu shayi langai sat hkrum wa ai lam, ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Nmai Hka, Hkaba Ja Maw kaw ja htu na matu Tanghpre mare kaw du nga ai Hkawng htu ma hpe wa woi la ai ten, dai hkawng htu ma hte rau amyu shayi hpawmi jan dai Ja maw de lung wa lam lapran hta dai hkawng htu ma nan adup sat kau ai re nga, Tanghpre ginra masha langai KNG de tsun dan ai re.

“Hkawng htu ma wa woi ai, dai wa woi ai hkawng htu ma nan, dai Hpawmi jan hpe lam lapran kaw sat kau ai, shi kaw lawm ai Ja kachyi mi hte gumhpraw sen mali, Lungseng Natan mung gadoi di mat wa ya ai,” nga tsun dan ai re.

Ya adup sat hkrum ai shara gaw, Mali Hka hte Nmai Hka mazup lahta, Maria lungpu shingdu deng mi jan sha tsan ai zaibru jang hta adup sat da nna, shi kaw lawm ai ja gumhpraw ma hkra hte lungseng Natan mu gadoi di la mat ai lam tsun da ai re.

Dai sat da ai hpawmi hpe zaibru jang hta mai byin ai hku kaput da ai hpe ginra masha ni February praw 9 ya shani sa mu ai lam chye lu ai.

Sat hkrum ai Hpawmi jan gaw, Alam mare kaw na asak 55 ning re Jan Nhkrai Ja Brim rai nna, Nmai Hka Jamaw de gat dut sha taw nga ai amyu shayi re lam chye lu ai.

Ya ten dai sat kau da nna, Ja gumhpraw kashun mya la mat ai Myen la wa hpe nta masha ni hkan tam sagawn ai rai tim, ya ten du hkra n mu tam shi ai re.

Dai Myen la gaw, asak 30 ning daram re ai lawu ga na lung wa ai myen la rai nna, laga ja maw ni de mung ya na zawn lagu mya lu mya sha hkawm ai masha re lam tsun dan ai re.

Related Articles

Back to top button