AsuyaMajan ShigaShiga

NUG Asuya Uphkang Madu Da Ai Kawlin Muklum Hpe Myen Hpyendap Hpyen N-gun Kaba Hte Bai Htim Gasat Taw Nga

Lahta Sammung hta majan sum na nhtang yu wa ai Myen hpyen n-gun hte Kawlin muklum hpe bai htim gasat taw nga ai lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Kawlin muklum kaba hta February praw 3 ya shani kaw na majan laja lana bai byin taw nna, Myen hpyen dap maga hpyen n-gun hkying lam hte htim gasat taw nga ai nga, ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun ai re.

“Kawlin grup hkra hpyen n-gun hkying lam hte htu shadut wa nna, htim gasat taw nga ai, mung shawa yawng hprawng yen ma sai, majan grai laja taw nga ai laknak kaba nbungli hte mung gap bun taw nga ding yang rai taw nga ai,” nga tsun ai.

Ya ten dai ginra hta Myen hpyen dap ni Kawlin grup grup kaw na hpyen n-gun kaba hte htu shadut shang wa nna, majan laja lana htim gasat hkat taw nga ai re.

Myen hpyen dap maga dai zawn htu shadut htim gasat wa ai hta, Wun Too maga de na laknak kaba ni hte ding yang gap bun taw nga ai zawn, nbungli hte mung gap garum taw nga ai re.

Kawlin muklum hpe htim gasat na matu, Myen hpyen n-gun ni hpe nbungli hte wa htaw jahkrat da ai rai nna, ndai laman hta sha 30 lang daram wa htaw sa da ai nga, ginra masha ni tsun ai.

Myen hpyen n-gun kaba hte htu shadut taw ai hta, Kanbalu hpungkyi Watawa a masha hte Pyozawhti ni law malawng lawm ai rai nna, dai hta n kau gaw Sammung de majan sum na nhtang yu wa ai dap ni re lam chye ai.

Kawlin muklum kaba hpe KIA woi awn ai hte PDF pawng hpawm dap ni 2023 November praw 6 ya shani hta htim gasat zing madu kau lu ai rai nga ai.

Related Articles

Back to top button