Majan ShigaShiga

Myen Hpyendap Maga Namting Mare Hpe Bai Nhtang Htim Gasat Na Hkyen Nga

Namting Myen hpyen dap hpe KIA htim gasat zing madu kau ai hpang, dai shara de Myen hpyen dap ni laknak kaba gap shadam bun nna, hpyen n-gun kaba hte kalang bai htu shadut na hkyen taw nga ai lam ginra masha ni tsun ai re.

February praw 5 ya shana hta Hpakant Lung Hpra mare makau hta Myen hpyen dap hte KIA dap ang katut gap gasat hkat wa ai hta, Hpakant Byuha dap kaw na laknak kaba ni hte ding yang gap bun wa nna, Namya maga de na mung hpyen n-gun kaba hte htu shadut taw nga ai nga, ginra masha langai KNG de tsun ai re.

“Lunghpra mare kaw ang katut jahkring gan gap gasat wa ai, dai kaw Hpakant byuha kaw na laknak kaba 30 lang jan gap bun wa ai, dai de shamu shamawt wa ai Myen hpyen dap ni mung bai htingnut mat ai,” nga tsun ai re.

Dai zawn Myen hpyen dap maga gap dat ai Myawk si kaba Lunghkang lahta tsang jawng makau hte Lung Seng rung hta wa hkrat ang nna, dum n’ta hten ai lam ni nga wa ai hpe chye lu ai.

Hpakant Myen hpyen byuha dap kaw na February praw 5 ya shana lana mi laman laknak kaba 40 lang hkawt gap shadam wa ai re lam chye lu ai.

Ya ten Myen hpyen dap gaw, Namting mare hpe bai nhtang htim gasat na matu hkyen taw nga nna, Namya hte Lunghkang hpyen man lahkawng hku na htu shadut hkyen taw nga ai lam ginra masha ni tsun ai,

Namting Myen hpyen dap hpe KIA dap maga February 3 ya shani htim gasat zing madu kau ai hta laknak machyu pala ni padang dip zing la lu wa ai re.

Related Articles

Back to top button