lamu gaShiga

Kutkai Mare Hta Galaw Na Hkyen Da Ai Rawt Malan Nhtoi Lamang Hpe Balawng TNLA Dap Sa Hkum Pat

Kutkai muklum kaba hta 63 ning hpring Rawt malan nhtoi galaw hkyen nga yang, Balawng TNLA dap ni kaw nna ahkang n jaw ai hte sa hkum pat kau ya ai lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

February praw 5 Rawt malan masat nhtoi shani Kutkai mare hta mung shawa dap shawa pawng hpawm nna, rawt malan nhtoi galaw na matu hkyen lajang shajin taw nga ai hpe Balawng dap ni kaw na sa hkum pat ai majaw, rawt malan nhtoi hpe atsawm nlu galaw wa ai lam buga ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun ai re.

“Anhte Rawt Malan Nhtoi lamang hpe Kutkai Pa hta galaw na hkyen taw ai hpe Balawng dap maga sa hkum pat wa ai, anhte maga hpa mung n mai galaw mat ai, ngut na nta shawng kaw sharawt da ai dawng hkawn yawng mung sa raw la mat ai.” nga tsun ai re.

Dai sha n-ga, Rawt malan nhtoi shani hta tinang dum nta shawng hta noi da ai amyu sha dawng hkawn ni hpe mung lahta matsun nga nna, sa gun la mat wa ya ai re nga matut tsun da ai.

Kutkai mare kaba hpe Balawng TNLA dap ni gap gasat da ai majaw, mung shawa yawng shan hte matsun ai hku shan hte n pu kaw sha nga ra ai ngu, tsun let up madu taw ai lam chye lu ai.

Gumshem Myen hpyen dap hpe rawt malan wa ai နွေဦးတော်လှန်ရေး masat kumla hku nna, lata layung masum sharawt wa ai ni yawng mung TNLA dap n pu hta sha nga ra na re lam, dai ndau laika hta matut tsun da ai re.

Ya ten Kutkai mare kaba hpe TNLA Balawng dap ni hku na gumshem lai ladat hte mung shawa ni hpe jahkrit sharim sinat ni gap kapaw rai nna, up madu taw nga ai majaw, mung mare masha ni hku na hkrit myit ni hte nga ra taw ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap hta grau sawng ai hku na up madu taw nga ai Balawng TNLA dap ni kaw na ya na zawn galaw wa ai lam ni hpe Kutkai wunpawng amyu sha ni yawng hku na jahpoi ninghkap ai lam, Kutkai Kasa hpung kaw na February praw 6 ya shani ndau da ai re.

Related Articles

Back to top button