Shiga

Mungmyit Mare Kaba hpe Daphpawm Mayak a Majaw Gan Htingnut

Sammung Mungmyit mare kaba hpe KIA woi awn ai hte PDF pawng hpawm dap ni nhtoi 10 ya htim gasat ai hpang, dai shara hpe masa lam amyu myu a majaw, bai gan hting nut yen da ai lam shawng lam magam gun ni kaw na chye lu ai.

Mungmyit mare kaba hpe January 18 ya shani kaw na January 27 ya shani du hkra muklum htim shagrawt masing hte htim gasat wa ai rai tim, masa lam a majaw bai hting nut da ra nna, dai shara hpe Myen hpyen dap ni bai up madu da sai lam dai ginra na shawng lam magam gun langai KNG de tsun dan wa ai re.

“Masa lam a majaw gan hting nut da sai, Myen hpyen dap nbungli hte shani shagu wa gap bun ai majaw ngu hta, dap hpawm kata mayak lam ni nga wa nna gan hting nut kau da ai rai sai, kata lam gaw tsun dan na matu yak ai” nga tsun ai re.

Ya ten dai ginra hta Myen hpyen dap hpyen n-gun jat nna, mi na zawn bai dap jung shara jahkrat taw sai lam chye lu ai.

Mungmyit mare kaba hpe ningnan htim gasat wa ai ten, Myen hpyen balik dap hte dai makau grup yin na dap shara kaji nkau hpe htim gasat zing madu wa lu ai re.

Dai zawn zing madu ai hpang, Myen hpyen dap maga nbungli laknak kaba hte laja lana wa htim gap gasat ai majaw, mare kaba ka-ang hkup daram yawng hten mat nna, mung shawa si hkala lam ni mung law wa ai re.

Ya ten muklum kata Myen hpyen dap ni kring mading bai wa du dap jung taw ai majaw, hpyen yen mung shawa ni mare buga dum n ta de n-gwi nhtang wa taw nna, mare pru shang lam ni hta mung ladu lai san jep ai lam galaw nga ai hpe chye lu ai.

Related Articles

Back to top button