Shiga

Katsu hte Dabak lapran Majan Bai Byin

Myitkyina Manmaw lam kaba ntsa, Kagam Bum Myen hpyen dap de lu sha yak hkak wa ai majaw, dai de malu masha htaw shalai sa wa ai Myen hpyen mawdaw hpe KIA hkap gap gasat ai kaw na majan bai byin wa nga ai re.

Lai wa sai January 19 ya shani kaw na, Myitkyina de na sa wa ai Myen hpyen mawdaw hpe KIA dap ni Gara Yang mare hta hkap shingla gasat ai kaw na, shani shagu ngu na laknak kaba hte gap bun hkat taw ai lam, dai ginra na mung shawa langai KNG shiga dap de ndai zawn tsun dan wa ai re.

“Gap hkat taw nga ma ai law, Myen hpyen la marai 50, 60 ram nga ai Myen hpyen hpung ni Dabak hkran de rap wa jang hkap gap gap re ga rai nga ai, Dabak hkran mahkrai pawt kaw nan rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

January 19 ya shani kaw na, dai ni du hkra laknak kaba ni hte gap gasat nga ai zawn dai ginra na mung mare masha ni mung shim lum ai shara ni de hprawng yen taw nga ra ai lam matut chye lu ai.

Ya ten, Kagam bum hta dung ai Myen hpyen dap ni gaw, malu masha yak hkak wa ai majaw, dai shara de malu masha wa sa na matu Myen hpyen dap ni shakut taw nga ai hpe KIA maga de na ding yang hkap gap gasat taw nga ai rai nga ai.

Ya ten dai ginra law malawng hpe KIA dap maga htim gasat zing madu da ai majaw, malu masha htaw shalai na matu yak hkak taw nga ai rai nna, Kagam bum maga de malu masha lu htaw sa na matu, Katsu Myen hpyen dap shakut taw nga ai re lam, ginra masha langai KNG de ndai zawn matut tsun dan wa ai re.

“Shan hte Myen hpyen dap ni gaw, Sama Kagam de lusha dum hprut wa taw ai re nga yang, lu sha sa na masing nga ai majaw, Shanglawt ni hpe Sama lam numshe du hkra yen ya ngu di tsun ai da, dai re nga yang shanglawt ni gaw bai n yen ya, shaloi Myen ni gaw gap na nbungli hte tim htu na gap na bai ngu ai da,” nga tsun dan wa ai re.

Ya ten Myen hpyen dap ni gaw, Dabak mare maga na mung mare masha nta ni hta shara la let, dai ginra hta hpyen shamu shamawt taw nga ai rai nna, KIA dap hte shani shagu ngu na laknak kaba hte gap gasat hkat ai lam ni nga taw ai re hpe chye lu ai.

Dai ginra de hpyen masa bai shaja hkat wa ai majaw, Katsu Dabak mare hkan na mung mare masha ni ya ten, Shwe Nyaung Pin hpyen yen dabang de wa hprawng yen taw nga ai re.

Related Articles

Back to top button