Shiga

Ulang Pa, Gawk Ngu Yang Myen Hpyendap Hpe KIA Gasat Zing

Ulang Pa ginwang, Ban Hkung Yang Ninghtawn Gawk Ngu Yang Myen hpyen dap hpe KIA dap maga htim gasat zing madu kau lu ai lam chye lu ai.

January 19 ya jahpawt hkying 8 daram aten Ban Hkung Yang Myen hpyen dap Hk.M.Y (424) na Myen hpyen dap post hpe KIA Dap ni sa htim gap gasat ai hta, Myen hpyen dap maga laknak machyu pala hte Myen hpyen bawng masha mung lu rim ai nga, shawng lam magam gun langai KNG de tsun dan ai re.

“Dai hpawt hkying 8 daram sa htim gap gasat ai, hkying 11 daram hta yawng zep zi zing madu la lu sai ga rai nga ai, nga tsun dan ai re.

Bang Hkung Yang Myen hpyen dap Hk.M.Y 424 dap hpe KIA dapba 3 npu, Dung 1, Dung 12, Dung 27 hte PDF ni pawng hpawm dap ni sa htim gap gasat ai rai nna Myen hpyen bawng masha marai 25, Sinat kaji lau 21, 60 mm laknak si 2, Ngajin Myi sinat 1, Sinat gadun 2 padang dip zing la lu wa ai re.

Dai Myen hpyen dap hpe sa htim gap gasat ai hta, Myen hpyen dap maga de na sum machyi lam law wa ai zawn Myen hpyen bawng masha marai 27 jan hpe mung lu rim da ai lam tsun ai re.

Ya sa htim gap gasat ai Gawng Ngu Yang Myen hpyen dap gaw, Manwin Gyi mare a sinna maga de nga ai dap shara re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button