Shiga

Danai-Shingbwi Yang De Hpyen Masa Gahtet

Danai-Shingbwi Yang de ndai laman hpyen masa shaja hkat taw nga ai majaw, majan byin wa na hpe ginra masha ni myit tsang taw nga ma ai re.

Lai wa sai shata kaw na, Talu mare hta Myen hpyen dap hte KIA dap lapran gap gasat hkat wa ai hpang, ya ten dai ginra hta hpyen masa matut shaja hkat taw nga nna, makau grup yin ni de mung hpyen shamu shamawt lam ni nga taw ai majaw, majan byin wa na hpe myit tsang ai nga, ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Shana nga yang shinggan de gadai n gwi pru ai, tinang nta tinang nga, yawng gaw sadi maja na nga taw ai hkrai rai nga, hpyen dap lahkawng maga na ni shamu taw ai  majaw, yawng hkrit taw ai ga rai nga ai,” nga tsun dan ai re.

Ya ten majan byin wa na masa nga ai mare kahtawng ni gaw, Shingbwi Yang ginwang, Hkalung, Tahkyet, Tasik hte, Hkalung hka daru mare ni rai nna, dai mare ni hta Myen hpyen dap jung ai shara ni re lam chye lu ai.

Hkalung hka daru hta Myen hpyen dap daru magam rai n zing shi ai ten kaw na Myen hpyen dap jung ai shara rai nna, ya ten dai Hkalung hka daru hpe Myen hpyen dap ni kaw na pat da ya ai majaw, KIA dap ni kaw na shang htim gasat mai ai lam ginra masha ni tsun maram nga ai re.

Talu mare de Hkalung hkalam hku na sha  mai sa ai shara rai nna, dai hkalam hpe pat dat ya shata 2 hkawt du wa nga sai majaw, dai ginra de na mung shawa ni malu masha hte jak sau ni dumhprut wa taw sai lam matut chye lu ai re.

Dai ginra hta Myen hpyen dap hte KIA dap lapran November shata hta 2 lang, December shata hta kalang gap gasat hkat wa ai majaw, Talu hte Hkalung hka lam hpe Myen hpyen dap ni pat da nna, Talu hte Taka lapran lam hpe KIA dap maga pat da ai re lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button