Shiga

MNDAA Hpyen Lahkawn Kau Ai Mungshawa Ni A Dum Nta Masha ni Myit Tsang

Kokang Laugai mare kaba na pru wa ai mung shawa ni hpe MNDAA lam lapran hta hpyen lahkawn la kau ai majaw, dum nta masha yawng myit tsang taw nga ma ai re.

Rim hkrum ai mung shawa law malawng gaw, November 25 ya shani Kokang Laugai mare kaba na pru wa ai hpang, Chin Shwe Haw gate makau hta hkap rim lahkawn la kau ai majaw, ya shata mi jan wa ai ten du hkra matut mahkai tsep kawp n lu mat ai nga, Lashio na ramma langai KNG de ndai zawn tsun ai re.

“Hkap rim lahkawn la hkrum ai gaw kanau re, asak 22 ning ram re re, Nu hte Wa nga yang shani shana yup n lu, sha n lu myit tsang na hkrai nga taw ai, shi kasha galoi wa wa nga hpe hkrai ala ding da taw nga ai, asak kaba sai re nga yang gaw, sai rawt ana bai lu, dai majaw le grai myit tsang ai” nga tsun dan ai re.

Koakang MNDAA dap maga de na hpyen hkap rim lahkawn ai hta, Myen hte hkamja lam n nga ai ni hpe gaw bai dat dat ya ai re lam chye lu ai.

Ya ten Kokang MNDAA dap maga de na hpyen rim lahkawn da ai mung shawa hkying lam nga ai rai nna, dai hta amyu shayi ni mung lawm ai lam chye lu ai.

Ya na zawn rim lahkawn da ai kaw na bai hprawng ai ni hpe mung adup gayet zing ri nna, shata masum hpri shang hkawng hte tawn da ai lam nga ai lam, hpyen hprim dabang na hprawng lawt wa ai ramma langai ndai zawn matut tsun ai re.

“Hprawng nna bai lu rim ai ni hpe nga yang agying zingri ai, ngut nna, shata masum hpri shang hkawng hte nga ra na re nga na ma tsun ai,”

Ya na zawn gumshem mazut ai lai ladat hte hpyen rim lahkawn taw nga ai lam hte seng nna, Jinghpaw shinggyim ahkaw ahkawng lam hte seng ai wuhpung (KHRH) kaw na mung ndai zawn tsun madi madun da ai re.

“Ya na zawn galaw ai lam gaw, mung shawa ni a ahkaw ahkang hpe tawt lai ai lam re ngu mu mada ai, ya na zawn galaw nga yang gaw, mung shawa ni yawng myit mada nga ai jet ai Federal de du wa lu na matu gaw yak na re, hpa majaw nga yang mung shawa ni n lawm yang Federal ngu ai de nmai sa wa ai, ya na zawn galaw ai gadai gara laknak lang wuhpung hpe rai tim ninghkap ai,” nga tsun tawn ai re.

Related Articles

Back to top button