Shiga

Namdu Mare Hta Majan Matut Laja Taw Nga

Mandung Myen hpyendap hpe Balawng TNLA dap ni December 22 ya shana htim gasat zing madu kau ai hpang, Namdu mare hta mung majan laja lana matut gap gasat taw nga ai re.

Mandung mare hpe ntat sum hkra Myen hpyen dap maga nbungli hte 48 lang wa htim gap ai hta, bawm 3,600 daram wa jahkrat bun kau da ai nga, Balawng dap maga de na tsun da ai re.

“Mandung mare kaba hpe htim gasat zing ai hta,Myen hpyen dap maga na Y-12 nbungli hte 48 lang hta, bawm 3600 jan wa jahkrat bun ai, Myen hpyen dap maga na mung Mandung mare hpe ntat hkra nbungli hte dik hkra wa shakut sai ga rai nga ai,” nga tsun da ai re.

Mandung mare hpe December 18 ya shani kaw na htim gasat hpang ai rai nna, Namdu mare na Myen hpyen dap Hk.L.Y 130 dap hpe nhtoi 5 ya laman hte htim gasat zing madu la kau lu ai rai nga ai.

Dai majan laja lana gap gasat hkat ai hta, lahkawng maga si hkala lam law wa nna, Mung shawa n ta 20 jan hten mat ai hte, mung shawa n kau mung si hkala hkrum wa ai re.

Matut na rai tim, Mandung mare hte deng 30 daram tsan ai Namdu mare hta Myen hpyen dap hte Balawng dap ni majan laja lana matut gap gasat hkat nga nna, December 25 ya shana maga nbungli hte wa htim gap gasat ai hta, mung shawa marai 3 asak si sum wa ai lam chye lu ai.

Namdu mare hpe htim gasat zing madu la lu hkra Balawng dap maga hpyen n-gun kaba hte htim gasat taw nga ai rai nna, Myen hpyen dap maga mung nbungli hte shingla gasat taw nga ai re.

Ya ten dai mungmyit sinli ginra hta Balawng dap ni kaw na, lamu ga ginra law law hpe zing madu la wa ai a ntsa, Wunpawng amyu sha baw sang n kau myit tsang nga ma ai re.

Related Articles

Back to top button