Shiga

Sinbo, Ja Ing Yang Mare hpe Myen Hpyendap Nbungli Hte Gasat

Sinbo lahta Mali hka kau, Ja Ing Yang Ninghtawn Sum Du mare hta Myen hpyen dap nbungli hte bawm wa jahkrat bun ai majaw, mung shawa marai 2 si nna, marai 4 hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

December 18 ya shana Mandalay kaw na lung wa ai Myen hpyen Jet Fighter nbungli 2 hte bawm wa jahkrat bun ai hta, mung shawa marai 2 si nna, marai 4 hkala sawng wa ai lam dai ginra na mung shawa langai KNG de tsun ai re.

“Anhte shara kaw hpa majan mung n byin ai, dai hku nbungli hte wa na wa jahkrat bun kau da ai, marai 2 gaw dai shara kaw nan si nna, marai 4 galaw hkala sawng ai, n’ta ni  mung hten ai,” nga tsun ai re.

Dai asak si sum ai yan gaw, asak 40 ning daram re, Ma Pai hte Slg Kyaw Thu yan rai nna, Slg Myint Aung, Slg Latt Way, Shy Tin Phyo Way hte Hpungkyi langai yawng marai 4 hkala hkrum wa ai re.

Sum Du mare makau grup yin hta, majan byin ai lam hpa n nga ai rai tim, Myen hpyen dap kaw na dai zawn mung mare masha ni nga ai shara de nbungli hte da sang sha-ang nna sa gap bun ai rai nga ai.

Ya ten Myen hpyen dap hte KIA dap lapran mali hka lam mayan hta hpyen masa shaja hkat taw nga nna, Shwe Nyaung Pin mare hta mung majan byin wa na masa nga ai lam, ginra masha ni tsun maram nga ma ai re.

Related Articles

Back to top button