Shiga

Da Law Pyithusit Dap hpe KIA Gasat Zing

Da Law Myen hpyen dap npu, Shwe Min woi awn ai Pyithutsit hpyen dap hpe Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap KIA Dapnawng dap dung ni htim gap gasat zing kau lu ai lam chye lu ai.

December 15 ya jahpawt jau hkying 6 daram hta, Da Law mare hta dap jung tawn ai Pyithutsit dap hte Baw Sar Di mare dap shara lahkawng hpe dai hpawt manap sa htim gap gasat zing kau ai re lam, shawng lam magam gun ni kaw na chye lu ai re.

“Da Law Pyithutsit dap hte Baw Sar Di mare na dap shara lahkawng hpe kalang dat htim gasat zing kau ai ga rai nga ai, Baw Sar Di gaw shagyit hku na nga ai dap rai malu ai, dai hpawt sa htim gap gasat zing ai kaw, Pyithutsit marai 15 hpe mung lu rim ai nga tsun ai,” nga shawng lam magam gun ni langai KNG de tsun dan wa ai ra.

Dai hpawt sa htim gap gasat ai hta, Pyithutsit dap maga de na si hkala law wa ai rai tim, gade daram si hkala ai hte laknak machyu pala gade daram lu ai ngu hpe, tara shang tsun n dau ai lam n nga ai re.

Da Law Pyithutsit dap hpe sa htim gap gasat zing ai hta, Shwe Nyaung Pin Myen hpyen dap Hk.L.Y (321) dap kaw na laknak kaba ni hte gap shadam bun wa ai lam nga ai rai nna, Myitkyina de na yu wa ai Holicopter nbungli hte mung sa gap bun wa ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Ya ten Da Law mare mung shawa ni, mare kata n gwi nga ai majaw, tinang shim lum dum ai shara ni de hprawng yen hkawm taw nga ai lam matut chye lu ai.

Related Articles

Back to top button