Shiga

Laiza hte Mai Ja Yang de Laknak Kaba Gap Bun

Dawhpum Yang mare kaw nna, Hkaya maga de lai lung wa ai Myen hpyen hpung ni hpe ginjaw shim lam hpyen hpung ni kaw na, Dingga Yang mare makau hkap shingla gasat ai hta, Myen hpyen dap maga sum machyi lam law nna, bai hting nut yu mat wa ai lam ginra masha ni kaw nna chye lu ai.

December 14 ya jahpawt hkap shingla gasat hkrum ai hta, Myen hpyen dap maga sum machyi lam law wa ai majaw, Hkaya hte Bumre bum hta dung ai Myen hpyen dap kaw na Laiza Munglai hkyet maga de laknak kaba 3 lang gap bun ai nga ginra masha langai KNG de tsun dan ai re.

“Re Dawhpum Yang na lung wa ai ni hpe Dingga mare makau kaw hkap gap ai nga, dai hpang gade nna, yang, Myen ni Laiza maga de laknak kaba 3 lang daram bai gap bun ai, Munglai Hkyet maga wa hkrat ai,” nga tsun dan ai re.

Dai hpang shani ka-ang hkying 12 daram hta mung Loi Je Yaw Yung Bum hta dap jung nga ai Myen hpyen dap ni kaw na, Mai Ja Yang muklum de laknak kaba 5 lang daram gap bun ai hta, jawng ma marai 2 hkala hkrum wa ai lam chye lu ai.

Myen hpyen dap kaw na ndai zawn laknak kaba gap bun ai majaw, san poi htai nga ai jawng ma n kau hprawng yen ra mat ai lam ni nga ai hpe matut chye lu ai.

Ya ten Maija Yang lawk (5) maga de nga ai mung shawa n kau Miwa jarit mayan de hprawt yen machyu nga ai re.

Related Articles

Back to top button