Shiga

Nbungli hte Gap ai Majaw, Muse-Deng 105 Ginra Masha ni Si Hkala Hkrum

Mungmyit Sinli, Muse deng 105 makau grup yin hta Myen hpyen dap nbungli hte nhtoi 4 ya laja lana wa gap bun ai majaw, mung shawa marai 10 jan asak si sum nna, hkala hkrum ai lam mung grau grau law jat wa nga ai re.

November 25 ya shana, Namtau hte deng 105 lapran na Lung Hkang Bum Myen hpyen dap kaba hpe Kokang MNDAA dap htim gasat zing kau ai hpang kaw nna, Myen hpyen dap nbungli hte laja lana wa htim gap gasat hpang wa ai rai nga ai.

Myen hpyen dap maga, nbungli hte laja lana wa htim gap gasat wa ai hte rau dai ginra hta majan laja wa na masa a majaw, Mung Yu, Dung Hkan hte dai makau grup yin hkan na mung shawa ni, dai ni kaw na yawng Muse de hprawng yu ma sai lam chye lu ai.

Ya na zawn hpyen yen mung shawa ni hpe wa hkye shaw ai, garum kahtau mawdaw ni hpe mung, Myen hpyen dap maga hkap gap ai lam ni byin taw nga ai re.

Lung Hkang Bum hpe htim gasat zing la ngut ai hpang, 105 mile hpe bai lu madu hkra dingdung daw dap hpawm hpung ni shakut nga ai majaw, November 30 ya shani du hkra, majan laja lana matut htim gasat taw nga ai lam, ginra masha langai KNG de ndai zawn tsun dan ai re.

“Majan gaw shana she grau laja ai, dai hpawt mung myi pyi rai n mu ai kaw na bai gap gasat hkat taw sai, nbungli shana ting ting ngoi ai, gap ai, madat yu yang, Lung Hkang bum maga de grau gap bun ai, ding yang sha re, 105 mile gun rai htaw ginlen dabang ka-ang hkup ram gaw la hpa pyi n nga sai,” nga tsun dan ai re.

Myen hpyen dap ni Lunghkang Bum hpe tat sum kau ai shana hta, Jet nbungli 4 hte bawm wa jahkrat bun kau da nna, 105 Mile hte Namhpakka Myen hpyen dap ni kaw na, laknak kaba hte laja lana gap bun wa ai lam nga ai hpe matut chye lu ai.

Dai zawn laknak kaba laja lana gap bun ai majaw, 105 Mile gunrai htaw ginlen shara hte, rai tawn ai Gu Dawng dum nta nkau hten hkrum wa ai re.

Ya ten dai ginra hta Majan matut laja taw nga ai rai nna, Myen hpyen dap maga na mung nbungli hte ding yang matut manoi wa htim gap gasat taw nga ai lam chye lu ai.

Related Articles

Back to top button