Shiga

Munggu-Bangsai Ginra hta KIA Hte Kokang Dap Shara Jahkrat Manghkang Byin

Munggu hte Bangsai ginra hta, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap KIA sa du dap jung shara jahkrat wa ai hpe, Kokang dap maga bai nhtang kau dat ai lam chye lu ai.

November 20 ya jan hta, Munggu mare Wunpawng Mungdan Shanglawt hpung Manjak Ninghtawn hte Ginwang daw nkau na, hpyen n gun marai 60 daram hte, Munggu balik dap hta shara jahkrat wa ai hpe, Kokang dap maga de na ndai ten hta dap shara jahkrat ai lam gaw, grai n htuk manu ai ngu nna bai wa kau dat shangun ai lam, Kokang dap hte ni nawn ai Salang langai tsun ai re.

“Munggu mare hta sa dung ai ten Kokang dap ni gaw, nan hte Munggu Hpawng Seng ginra hpe gap ai ten, n tsa matsun n lu ai nga nna, hpa shang gap lawm ai lam mung n nga ai, ya nanhte ndai de shang wa ai ten, hpa shiga jaw ai lam mung n nga ai, bawng ban jahkrup ai lam mung n nga ai, ndai gaw, lahkawng maga ginjaw salang ni a tsawm naw bawng ban ai baw she re, dai majaw nan hte nga ai shara de naw wa nga mu, majan gasat ngut ai shaloi she ginjaw salang ni gara shara kaw kadai ni nga na ngu hpe a tsawm bai bawng ban hparan mu ga ngu tsun nna gau n htang kau dat ai” nga tsun ai re.

Dai hpang, December praw 1 ya shana hta mung, Bangsai nam kawn rung hta sa du nga taw nga ai KIA magam gun marai 6-7 hpe Kokang dap maga de na bai sa gawt kau ai lam nga ai hpe chye lu ai.

Dai sa gawt shapraw ai hta, Kokang ni hpe KIA salang kaba ni maga de na, a tsawm hpyi nem let lana mi sha pyi nga shalai kau na lam hpyi nem yu tim, Kokang dap maga na ahkang n jaw ai lam chye lu ai.

KIA magam gun salang ni dai shana jang Hpai kawng de bai n htang wa mat nna, dai shara hpe chying hka zaw yawng la mat wa ai lam chye lu ai.

Kokang dap maga de na dai zawn, KIA dap ni hpe nga na shara n jaw ai lam hte seng nna, Mungmyit Sinli ginra masha ni kaw na, Online n tsa hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen dap hpe tsun dinglun ai lam law law pru nga ai re.

Related Articles

Back to top button