Shiga

Maran Kahtawng na Rim Hkrum ai Mung Masha Marai 5 Lawt Pru

Lido lam, Maran Kahtawng Chyeju Dum Poi shani rim woi mat ai mung shawa marai 5 hpe nhtoi 4 ya na ai hpang bai dat dat ya sai re lam ginra masha ni kaw na chye lu ai.

Dai marai 5 hpe KIA-PDF dap hte matut mahkai ai ngu mara shagun let, November 25 ya shani Nawku jawng wang chyeju dum poi galaw nga ai hta sa rim woi mat ai re lam chye lu ai.

Sa rim ai ten, shanhte hpe myi magap, lata hpe shingdu de gyit kau ya rai di nhtaw woi mat wa ai re. Nhtoi lahkawng ya tup adup abyen zing ri nna, san jep hkrum ai nga nna, dai rim hkrum ai hta lawm ai salang langai KNG hpe tsun dan ai re.

“Kanoi si na daram adup gayet zingri hkrum ai, myiman yawng mung magap da ya nna, lagaw lata yawng mung gyit da ya ai, ngut na ntsun ding sa adup gayet ai, lahkawng na lahkawng ya tup zingri ai, dai majaw ya n sa sa grai chyat ai, lagaw lata ni mung ya du gari nan ai,” nga tsun dan ai re.

Rim hkrum ai shani jang, Namti hte Mogaung lapran na Myen hpyen dap de rim woi mat nna, adup gayet zing ri wa ai rai nna, Maran kahtawng na Hpung sara ni sa tsun pahkam hkam ai majaw, bai lawt pru wa lu ai re lam chye lu ai.

Dai salang marai 5 lawt pru wa lu ai rai tim, Myen hpyen dap maga de na tsun jahkrit wa ai lam ni grai law wa ai majaw, ya ten dai salang ni matut hkrit tsang taw nga ai lam n dai zawn matut tsun dan ai re.

“Lawt wa sai ngu tim, ya mung matut jahkrit taw nga ai, shani shagu shiga jaw ra na da. ngut na mare kaw na hprawng mat ai ni hpe lu hkra shaga ra na, n lu shaga yang mare wan nat kau ya na nga tsun ai,” nga matut tsun dan wa ai re.

Maran Kahtawng shagyit November 25 ya shani sa htim gap gasat hkrum ai hpang kaw na, dai mare grup grup hta shim lam shagreng da nna, dai lawt pru wa ai Salang marai 5 hpe PDF hte KIA ni a hpyen shamu shamawt lam yawng hpe shiga jaw la ra na lam tsun da ai hpe chye ju ai.

Myen hpyen dap kaw na ya ten, Lido lam kaba mayan na mung shawa ni hprawng yen mat ai rai yang, n ta yawng nat kau ya na ngu tsun jahkrit da ai lam nga ai hpe matut chye lu ai.

November 25 ya shani Maram Kahtawng Myen hpyen dap hpe KIA Dung 11 ni sa htim gap gasat wa ai majaw, majan hkying hkum masum daram byin wa nna, Mogaung Myen hpyen dap kaw na laknak kaba 50 lang jan gap bun wa ai majaw, mung shawa nta ni mung hten hkrum wa ai re.

Related Articles

Back to top button