Shiga

Mungbaw Mahkrai hta Majan Matut Byin

Muse deng 105, Nam-Um hte Da Lung lapran na Mungbaw hka mahkrai hta Myen hpyen dap hte, ding dung daw dap hpawm hpung ni majan matut laja lana byin taw nga ai re.

Majan hta Myen hpyen hpung ni gaw mung shawa hpe hpyen ninggang shatai jai lang taw nga ai lam, rawt malan hpung maga tsun ai re.

“Mungbaw hka mahkrai kaw dung ai Myen hpyen dap ni mung shawa ni hpe n hprawng yen shangun ai, gara de mung n mai sa taw, lam ni yawng pat da ai, Kokang ni gaw yen mu nga, anhte mung kaning n chye di mai byin ai hku kaduk ni htu na hkrit let nga taw nga ga ai,” nga ginra masha langai KNG shiga dap de tsun dan wa ai re.

Dai ginra hta hta lai wa sai masum mali ya kaw na, mung shawa ni yawng hpe gan hprawng yen na matu, dap hpawm hpung maga de na tsun sadi jaw da ai re.

Namhpakka Myen hpyen dap kaw na laknak kaba ni hte mung matut manoi gap shadam bun taw nga ai lam chye lu ai.

Muse, deng 105 ginra hta majan laja taw nga ai, nhtoi 4 ya daram du wa nga sai rai nna, dai majan hta mung shawa marai 5 si nna, marai 20 hkawt hkala hkrum wa sai re.

Related Articles

Back to top button